Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Dostawa kruszywa drogowego kamiennego na drogi gminne i dojazdowe na terenie Gminy Skalbmierz w ilości 2559 ton

Zbieranie statystyk

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

 

Dostawa kruszywa drogowego kamiennego na drogi gminne i dojazdowe na terenie Gminy Skalbmierz w ilości 2559 ton

 

 

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Skalbmierz

ul. Tadeusza Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

telefon: 41 35 29 085

faks: 41 3529 085 wew. 232

adres strony internetowej: www.skalbmierz.eobip.pl

e-mail: sekretariat@skalbmierz,eu

 

 

 

 

 

 

1. Tryb udzielenia zamówienia

 

1.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zmianami (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

1.2 Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, zastosowane jest pojęcie „ustawa” lub „Pzp.”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

1.3 Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2016 poz. 380 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

1.4 Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

1.5 Rodzaj zamówienia: dostawa.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

 

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia: jest dostawa oraz rozplantowanie kruszywa drogowego kamiennego frakcji 31,5 mm – 63 mm w ilości około 2559 ton. Kruszywo będzie dostarczone i rozplantowane na drogach gminnych i dojazdowych w 23 sołectwach oraz w mieście Skalbmierz w ilościach określonych przez Zamawiającego. Kruszywo musi być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Kruszywo łamane może pochodzić z granitu, melafiru, bazaltu itp. skał w ilości zgodnej z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Zamawiający informuje, że lista miejscowości zawarta w załączniku nr 7 do SIWZ nie musi się pokrywać  z faktyczną kolejnością dowozu, którą będzie żądał Zamawiający. Dostarczone kruszywo musi posiadać wszystkie wymagane świadectwa, atesty i certyfikaty oraz odpowiadać wszystkim normom i aprobatom technicznym, powinno również posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 13242+A1:2010 powyższe dokumenty należy przedstawić do każdej dostawy.  Kruszywo powinno być wolne od elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbestu, popiołu itp.), materiałów odpadowych oraz elementów niebezpiecznych dla użytkowników dróg, tj. metalu, drutu itp. W przypadku, gdy powstanie wątpliwość, co do jakości dostarczonego kruszywa Zamawiający wyznaczy termin wspólnych oględzin, z których zostanie sporządzony protokół. Zamawiający komisyjnie pobierze próby kruszywa oraz zleci zbadanie ich przez certyfikowane laboratorium drogowe. W przypadku negatywnego wyniku badań, Zamawiający może żądać wymiany kruszywa na zgodne z SIWZ  w wyznaczonym terminie. Dostawa kruszywa realizowana będzie partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego, na każde telefoniczne lub pisemne polecenie Zamawiającego, na wskazaną drogę w ilości wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca musi dostarczyć kruszywo w dni robocze w godzinach 8-15 w ilości podanej w zamówieniu. Odbiór ilościowy i jakościowy będzie dokonywany na bieżąco, komisyjnie przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego i Wykonawcy. Zamówienie obejmuje również każdorazowe ważenie kruszywa przy wykonywanym załadunku, z której to czynności Wykonawca będzie sporządzał stosowny dokument, celem przedłożenia go Zamawiającemu. Dostawca dostarczy zamówiony towar sukcesywne, samochodami samowyładowczymi o masie 10-30 ton (wyładunek do tyłu pojazdu) w miejsce wskazane  każdorazowo przez Zamawiającego, na terenie Gminy Skalbmierz bezpośrednio na utwardzaną drogę. Rozładunek kruszywa na drodze powinien  być wykonany w sposób nieutrudniający przejazd tj. kruszywo powinno być rozsypane z samochodów w ruchu, na odcinkach dróg wskazanych w danej miejscowości. W przypadku braku możliwości wjazdu kruszywo powinno być rozładowane na pryzmę w miejscu wskazanym przez sołtysa danej miejscowości lub pracownika odpowiedzialnego za przedmiot zamówienia.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

 

3. Kody CPV

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Przedmiot główny                  14212200-2 – kruszywo 

                                                                                                           

 

4. Termin wykonania zamówienia

 

Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 28.09.2018 r.

 

5. Warunki udziału w postepowaniu

 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

5.1.1 nie podlegają wykluczeniu art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ( przesłanki obligatoryjne) art. 24 ust.5 pkt 1( przesłanki fakultatywne) ustawy Pzp;

5.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, a dotyczące:

5.1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunku: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;

5.1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Określenie warunku: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;

5.1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej.

Określenie warunku: Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum dwoma samochodami samowyładowczymi o masie 10-30 ton.

5.2 Warunki udziału w postępowaniu dla wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

5.2.1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.2.1.1 Warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 5.1.2. niniejszego SIWZ Wykonawcy wykazują łącznie.

5.2.1.2 Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp powinien spełnić każdy z wykonawców samodzielnie.

5.2.1.3 Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp powinien spełnić każdy z wykonawców samodzielnie.

5.2.1.4 Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - wg wzoru na załączniku nr 1 i 2 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.3 Poleganie na potencjale innych podmiotów.

5.3.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.3.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.3.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt.1 ustawy pzp.

5.3.4 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.1, nie

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

5.3.4.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

5.3.4.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w pkt 5.1.

5.3.5 Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

5.3.5.1 jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

5.3.5.2 w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

5.3.5.3 jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

5.3.6 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych powyżej, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, wymienione w pkt 7 niniejszej SIWZ.

5.3.7 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7 SIWZ .

5.4 Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp zostanie wykluczony. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5.5 Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia.

 

5.6 Podwykonawstwo

 

5.6.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

5.6.2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wskazać w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy (o ile jest to wiadome). Należy w tym celu wypełnić odpowiednio załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie.

 

6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pzp

 

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP, tj. Wykonawcy – który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

7.1 wstępne potwierdzenie dołączone do oferty

7.1.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. – wzór oświadczeń stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.1.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.1.

7.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.1.

7.1.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców odrębnie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców je wykazuje.

7.1.5  Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postepowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postepowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7.1.6 Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy, przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.

7.2 potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia

7.2.1 Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ

7.2.2 W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp należy na

wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez zamawiającego terminie – nie krótszym niż 5 dni – następujące oświadczenia i dokumenty:

a)  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

7.3 potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

7.3.1 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 5 dni – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

7.3.1.1 Dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

7.3.1.1.1 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. W szczególności wymaga się aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje minimum dwoma samochodami samowyładowczymi. Formularz załącznik nr 5 do SIWZ.

7.4 Inne dokumenty składane wraz z ofertą

a)  Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;

b) Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika ze złożonych dokumentów, do oferty dołączyć należy stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) udzielającą (-e) pełnomocnictwa;

c) Pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp.;

d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów;

e) Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom.

(Załącznik nr 6 do SIWZ).

7.5 Dokumenty podmiotów zagranicznych

7.5.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada dokument potwierdzający, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

7.5.2 Dokument, o którym mowa w ppkt b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a dokumenty, o których mowa w ppkt a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

7.5.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7.5.2 stosuje się odpowiednio.

7.5.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 

7.6 Forma złożonych dokumentów

7.6.1 Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub

sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

7.6.2 Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 7.6.1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7.6.3 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

7.6.4 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

7.6.5 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

7.6.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.6.7 W przypadku posiadania oświadczenia lub dokumentu dotyczącego wykonawcy przez zamawiającego lub jego uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych bazy danej, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Poprzez przekazanie oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, Zamawiający rozumie, tylko i wyłącznie przekazanie skanu dokumentu, który został sporządzony w formie pisemnej.

4. Wyżej wymienione formy porozumiewania się (tj. faksem i przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) nie będą miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 PZP, ze względu na konieczność zachowania formy tych dokumentów i oświadczeń przewidzianej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126) lub przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku pełnomocnictwa.

5. Adres Zamawiającego do korespondencji: Gmina Skalbmierz ul .Tadeusza Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

6. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@skalbmierz.eu

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

– Robert Kabat w siedzibie zamawiającego 41 3529085  w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze.

8. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 PZP.

9. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 10, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 10.

13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej przy ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu.

15. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

16. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej www.skalbmierzeobip.pl, przy ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu.

 

9. Wymagania dotyczące wadium.

 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie tysiąc pięćset złotych).
 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
 1. pieniądzu,
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 3. gwarancjach bankowych,
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
  1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
  2. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego:

Gmina Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

Bank Spółdzielczy w Proszowicach Oddział w Skalbmierzu

Nr rachunku 32 8597 0001 0030 0300 0358 0006

Z dopiskiem:

 „Wadium w przetargu nieograniczonym – Postępowanie przetargowe
nr IZP.271.06.2018   – 
"Dostawa kruszywa drogowego kamiennego na drogi gminne i dojazdowe na terenie Gminy Skalbmierz”

 

 1. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
 2. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T.Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz w Sekretariacie pokój nr 8, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
 3. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp
 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 13.
 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

 

10. Termin związania ofertą

10.1 Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.

 

11.1 Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, czytelnie, techniką trwałą oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i ponumerowane

11.2 Oferta winna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

11.3 Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

11.4 Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli przedstawiona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości

w inny sposób.

11.5 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia publicznego.

11.6 Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.

11.7 Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez jej uszkodzenia. Koperta powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowana do Zamawiającego i opisana według poniższego wzoru: „Oferta Dostawa kruszywa drogowego kamiennego na drogi gminne i dojazdowe na terenie Gminy Skalbmierz w ilości 2559 ton”.

11.8 Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca nie później niż w terminie składania oferty zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

11.9 Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć w formularzu oferty. Brak zastrzeżenia rozumiany będzie jako przyzwolenie na ujawnienie całej oferty. Zamawiający zaleca, aby dokumenty zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej „Tajemnica Przedsiębiorstwa”.

 

 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

12.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. Tadeusza Kościuszki 1, w sekretariacie do dnia 01.06.2015  r. do godz. 10.00

12.2 Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

12.3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych pok. nr 10 dnia 01.06.2018 r. o godz. 10.15

12.4 Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

12.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

12.6.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

12.6.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

12.6.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, terminu płatności, warunków płatności zawartych w ofertach.

12.7 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „zmiana” lub „wycofane”.

12.8 Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmiany w ofercie po upływie terminu składania ofert.

12.9 Koperty oznakowane „Zmiana” zostaną otwarte podczas otwierania oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną

dołączone do oferty.

12.10 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści (art. 87 ust. 1)

12.11 Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 pkt 2).

 

13. Opis sposobu obliczania ceny

13.1 Za ostateczną cenę oferty Za mawiający przyjmuje wartość brutto wykazaną w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ. Stanowi ona podstawę ocen i porównania.

13.2 Zamawiający wymaga, aby ceny podane zostały z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na zasadach matematycznych zaokrągleń.

13.3 Cena za realizację zamówienia musi obejmować całość dostawy tj. musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

13.4 Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

13.5 Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

13.6 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku. – Jeżeli brak w ofercie ww. informacji Zamawiający przyjmuje, iż takiego obowiązku podatkowego nie ma.

 

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

14.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z pomocą systemu punktowego, według następującego kryterium:

1) cena – 60 %.

2) termin realizacji zamówienia – 40 %

14.1 Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:

P - liczba punktów przyznanych Dostawcy za cenę:

 

            CN

P = ---------------- x 100 punktów x 60%

            COB

gdzie:

CN - najniższa zaoferowana Cena jednostkowa,

COB – Cena jednostkowa zaoferowana w ofercie badanej

14.2 Kryterium Termin realizacji zamówienia - w kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

Ilość punktów zostanie przyznana według zasad:

· Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 1 miesiąc -  20 pkt

· Skrócenie terminu realizacji zamówienia o 2 miesiące 40 pkt

14.3 Całkowita liczba pkt jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie  poniższego wzoru:

Lp = C + T

gdzie:

Lp – liczba punktów

C – Punkty przyznane w kryterium cena

T - Punkty przyznane w kryterium termin realizacji zamówienia

Za najkorzystniejszą zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów ze wszystkich kryteriów razem.

 

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

15.1 Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium opisanego w pkt 14 SIWZ, odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz spełni wszystkie warunki określone w SIWZ została poprawiona (art. 87 ust. 2).

15.2 Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

15.2.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

15.2.2 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

15.2.3 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

15.2.4 unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15.3 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w pkt 15.3.1, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę,

zamawiający uznał za niewystarczające.

15.4 Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w 15.2.1. i 15.2.4, na stronie internetowej.

15.5 Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów:

15.5.1 umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem - w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej,

15.5.2 kopię umowy spółki cywilnej – w przypadku wyboru spółki cywilnej jako oferty najkorzystniejszej.

15.6 Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania.

16.1 Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Zmiana warunków umowy.

17.1.Wszelkie zmiany postanowień umowy winny zostać dokonane wyłącznie na wniosek strony w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

17.2.Zmiany w umowie są dopuszczalne w przypadku, gdy:

 1. wystąpią oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe,
 2. nastąpi zmiana podatku od towarów i usług VAT, a wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie,
 3. wystąpi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamówienia.

18.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy tj.: odwołanie oraz skarga do sądu.

18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

18.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

18.4 W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

18.4.1 Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę.

18.4.2 Określenia warunków udziału w postępowaniu.

18.4.3 Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia.

18.4.4 Odrzucenia oferty odwołującego.

18.4.5 Opisu przedmiotu zamówienia.

18.4.6 Wyboru najkorzystniejszej oferty.

18.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

18.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18.8 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy.

18.9 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w Ustawie dla tej czynności. Na czynności te, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Ustawy, nie przysługuje odwołanie.

18.10 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

18.11 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

18.12 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i 11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

18.13 Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

18.13.1 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

18.13.2 1 miesiąca od dnia zawarcia Umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

18.14 O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.

18.15 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

18.16 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora

publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

19. W przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera również informacje:

19.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;

19.2 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;

19.3 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP;

19.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;

19.5 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych;

19.6 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej;

19.7 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;

19.8 Zamawiający nie przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4;

19.9 Informacje dotyczące umowy o podwykonawstwo zostały określone we wzorze umowy

stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

Sprawy nie ujęte w niniejszej specyfikacji reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy;

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z postanowieniami SIWZ, w tym dotyczące podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuje się wykonawca (wzór);

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu, w tym dotyczące podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuje się wykonawca (wzór);

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór);

Załącznik nr 5 - Wykaz narzędzi;

Załącznik nr 6 - Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom;

Załącznik nr 7 – Wykaz ilości kamienia na poszczególne sołectwa.                                         Załącznik nr 8 - Projekt umowy.                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                          Opracował:

                                                                                                          Piotr Szota

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2018-05-23
Data publikacji:
2018-05-23
Data ostatniej zmiany:
2018-06-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-27 08:24:13, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)