Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE

Ikona statystyk

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowych oceniających oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku

Skalbmierz, dnia 10.01.2024 r.

OGŁOSZENIE 

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na członków komisji konkursowych oceniających oferty złożone  w ramach otwartego konkursu ofert na  realizację zadania publicznego w 2024 roku

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

 

ogłasza nabór na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku na terenie gminy Skalbmierz. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 571), kandydatami na członków komisji konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.

Do członków komisji konkursowej, biorących udział w opiniowaniu ofert, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Osoby wybrane do udziału w pracy komisji konkursowej, przed przystąpieniem do oceny ofert, zobowiązane są do zapoznania się z ustawą o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie oraz postanowieniami uchwały nr LX/289/2022 Rady Miejskiej
 w Skalbmierzu z dnia 21 października 2022 roku  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Skalbmierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych gminy na lata 2023-2027.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy składać na formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej), stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 18.01.2024 r. godz. 15:00 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz. Na kopercie prosimy dopisać „Nabór członków komisji konkursowej- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2024 roku na terenie gminy Skalbmierz”. Wyboru kandydatów do komisji konkursowej dokona Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Aneta Burgiel
Informację wprowadził:
pszmigiel
Data wytworzenia:
2024-01-10
Data publikacji:
2024-01-10
Data ostatniej zmiany:
2024-01-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-23 09:24:47, zmian dokonał(a): pszmigiel

WCAG 2.0 (Level AA)