Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.286.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości, oraz ustalenia ceny wywoławczej i określenia wysokości wadium.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 38 ust. 1 i art. 67 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), § 3 pkt. 1, § 4 pkt.2, § 6 pkt. 1 i 5a i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie lm. Skalbmierz oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 870/3 0 powierzchni 0,0371 ha.

2. Ustalam cenę wywoławczą na przetarg w wysokości netto: 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych). Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT.

3. Ustalam wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

§ 3. Ustalam termin przetargu na dzień 4 czerwca 2021 r.

§ 4. Ogłoszenie o przetargu należy podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz, na tablicach ogłoszeń znajdujących się w sołectwach, na stronach internetowych „www.skalbmierz.eu” i „www.skalbmierz.eobip.pl”. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2021-04-29
Data publikacji:
2021-04-29
Data ostatniej zmiany:
2021-05-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-28 17:36:2, zmian dokonał(a): pszmigiel

WCAG 2.0 (Level AA)