Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Zarządzenie nr 310/10 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 23 lutego 2010r.

Zbieranie statystyk

Z A R Z Ą D Z E N I E  nr 310/10

 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  SKALBMIERZ

z dnia 23 lutego 2010r.

 

 

W sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.),  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych art. 19 ust. 1,2,3 (jt. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) oraz na podstawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Przetargową stałą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w składzie:

 

            1/ Mirosław Magnes - Przewodniczący Komisji,

            2/ Mateusz Piechota – Sekretarz Komisji,

            3/ Jolanta Kądziela– Członek Komisji,

4/ Stanisław Janik – Członek Komisji,

            5/ Ewa Pozłótka – Członek Komisji

 

 

   § 2   

 

Przewodniczącego Komisji Przetargowej zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 

 

§ 3

 

Traci moc zarządzenie nr 182/05 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz regulaminu pracy Komisji Przetargowej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2010-03-11
Data publikacji:
2010-03-11
Data ostatniej zmiany:
2018-06-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-10-22 13:01:34, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)