Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Zbieranie statystyk

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.skalbmierz.eobip.pl


Skalbmierz: Dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowego sukcesywnego tankowania pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz
Numer ogłoszenia: 314797 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skalbmierz , ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3529085, faks 041 3529085 w. 232.

 • Adres strony      internetowej zamawiającego: www.skalbmierz.eobip.pl www.skalbmierz.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowego sukcesywnego tankowania pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowego sukcesywnego tankowania pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w następujących ilościach: - olej napędowy - 42 000 l (CPV 09134100-8) - benzyna bezołowiowa Pb 95 -2600 l (CPV 09132100-4) - skroplony gaz ropopochodny (LPG) - 2000 l (CPV 09133000-0) Paliwo ma spełniać kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz norm: PN-EN 228, PN-EN 590 Zamawiający z uwagi na nieprzewidziane zmiany w zużyciu paliwa zastrzega możliwość zakupu mniejszej ilości paliw niż podane powyżej. Tankowanie pojazdów odbywać się będzie w granicach administracyjnych miasta Skalbmierz 7 dni w tygodniu w godzinach ustalonych z Zamawiającym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu      oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamówienie uzupełniające      będzie stanowiło 20% każdego z asortymentu paliwa zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4, 09.13.30.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się      udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena ww. warunku w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia - nie spełnia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena ww. warunku w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia - nie spełnia

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena ww. warunku w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia - nie spełnia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena ww. warunku w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia - nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena ww. warunku w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli       odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku       podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,       wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania       wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia       albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w       zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono       upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu       składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie       zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek       na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane       prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności       lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -       wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania       wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia       albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o       zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem       terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o       udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz OFERTOWY, stanowiący (załącznik nr 1) do specyfikacji, 2) parafowany projekt umowy, stanowiący (załącznik nr 4) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3 Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy: a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian stawki VAT), b) terminu realizacji zamówienia - jeżeli zmiana terminu realizacji zamówienia będzie korzystna dla Zamawiającego lub konieczność zmiany terminu wynika ze zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć przy zawieraniu umowy, c) zmiany zaistniałe z przyczyn organizacyjnych np.: zmiana danych teleadresowych, zmiana nr konta i innych danych podmiotowych 4. Warunkiem zmiany postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod warunkiem nieważności w formie aneksu do umowy. 5 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skalbmierz.eobip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, pokój nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, pokój nr 8.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

/-/Michał Markiewicz

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2011-12-01
Data publikacji:
2011-12-01
Data ostatniej zmiany:
2015-10-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-21 15:13:16, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)