Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Przetarg na dowóz uczniów

Zbieranie statystyk

Przetargi 2007

O G Ł O S Z E N I E

 

o przetargu nieograniczonym na  dowóz i odwóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2007/2008

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:  Gmina  Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1

                                              

Tryb zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. Art. 11 ust. 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r.

(211 000 euro)

 

         adres strony internetowej na której umieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

www.skalbmirz.eobip.pl

 

Przedmiot zamówienia:    

Kod CPV  60113000-3 (usługi transportowe dla ograniczonej grupy klientów)

 

Przedmiotem zamówienia    jest  dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej

i Gimnazjum w Skalbmierzu w roku szkolnym 2007/2008 we wszystkie dni nauki szkolnej.

Szczegółowy harmonogram dowozu zawiera SIWZ.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:   od 3 września 2007r.  do 20 czerwca  2008 roku we wszystkie dni nauki szkolnej, łącznie 184  dni

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

4)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – art. 24 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (metoda ocen: spełnia – nie spełnia).

Zamawiający nie wymaga składania wadium.

Kryteria oceny oferty - cena - 100 procent.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 07.08.2007r. do godz. 900 pokój nr 8 (sekretariat ).

Termin związania ofertą - 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Zespole Administracyjno Finansowym Placówek Oświaty w Skalbmierzu ul.  Szkolna 3 w godz. od 800 do 1400, od poniedziałku do piątku - ( bezpłatnie ).

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Elżbieta Gruchała i Halina Bębenek, tel. (041) 35-29-123  od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007-08-07  o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu,   ul. Kościuszki 1, sala obrad (poddasze).

 

 

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 30.07.2007r. pod nr 129250-2007

 

 

 

 

Skalbmierz dn. 2007-07 -30

 

 

                                                              

 

 

                                                             Burmistrz Miasta i Gminy

                                                     /-/

                                               Michał Markiewicz

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1)       Ref. Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2)       Ref. Organizacyjny – strona internetowa - bip

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2007-07-30
Data publikacji:
2007-07-30
Data ostatniej zmiany:
2018-06-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-21 15:13:16, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)