Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Ogłoszenie o przetargu na dostawę węgla i miału - wyniki

Zbieranie statystyk

Przetargi 2007

                                                        Skalbmierz, dn. 16.10.2007r.

Znak:ZPP.341/O/7/07

 

                       

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na: dostawę węgla i miału do budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy i szkół podstawowych na terenie Gminy  Skalbmierz

            Zamawiający: Gmina Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz działając na podstawie art. 92 ust.1 art.24 ust.2 pkt 3 i ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. nr 164 poz. 1163 z 2006r z późn. zmianami) po rozpatrzeniu złożonych ofert w/w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem informacji o złożonych ofertach.

 

 

Przedmiot zamówienia

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę

Liczba punktów przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

Informacje o wykluczeniu wykonawcy lub odrzuceniu oferty

CPV ( 10000000-3)   

dostawa węgla i miału do budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy  i szkół podstawowych  na terenie gminy Skalbmierz

 

 

 

 

1

Firma Handlowo-Usługowa

Białczak Jarosław

Ul. Kopernika

28-530 Skalbmierz

100

 

2

Firma Handlowo-Usługowa PAGIEŁA

Teresa Jagieła

Ul. Kolejowa 136

28-500 Kazimierza Wielka

 

Oferenta wykluczono z powodu nie dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu mimo wezwania do uzupełnienia w trybie art.26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 24 ust 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

                                                                                                         

                                                                      

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Firma Handlowo-Usługowa

Białczak Jarosław

Ul. Kopernika

28-530 Skalbmierz

Za cenę: 213 620,00 zł. /brutto/

Uzasadnienie wyboru oferty:

W prowadzonym postępowaniu przetargowym  wybrana oferta jest jedyną ofertą podlegającą ocenie, druga została odrzucona w wyniku wykluczenia. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, treść oferty zgodna z wymogami SIWZ

Wykonawcom przysługuje prawo wniesienia protestu zgodnie z art. 180 Prawa zamówień publicznych w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia do Zamawiającego.

                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                       /-/ Michał Markiewicz

Otrzymują:

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.    a/a    

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2007-10-16
Data publikacji:
2007-10-16
Data ostatniej zmiany:
2018-06-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-21 15:13:16, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)