Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Zbieranie statystyk

O G Ł O S Z E N I E

 

o przetargu nieograniczonym na  realizację zadania:

sprzedaż i sukcesywną dostawę wyrobów cukierniczych i soków owocowych w ramach projektu pt. Wiedza i umiejętności kluczem do lepszej przyszłości współfinansowanego ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego, poddziałanie 9.1.2- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1

tel. 041/35-29-085, fax. 041/35-29-085 w. 232

www.skalbmierz.eobip.pl

 

Tryb zamówienia

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r.

(206.000 euro)

adres stron internetowych na których umieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

www.skalbmierz.eobip.pl

www.gimnazjumskalbmierz.pl

Przedmiot zamówienia:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

2. Zamawiający nie dopuszcza składani ofert częściowych.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

Wyroby ciastkarskie 15812100-4

Napoje orzeźwiające 15982000-5

 

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa wyrobów cukierniczych i soków owocowych w ramach projektu pt. Wiedza i umiejętności kluczem do lepszej przyszłości  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Przez usługę sprzedaży i sukcesywnej dostawy wyrobów cukierniczych i soków owocowych rozumie się  dostarczenie produktów składających się z bułki słodkiej z nadzieniem owocowym, serowym lub budyniowym i soku owocowego w kartonie o pojemności 200 ml dla uczestników projektu do Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu. Zestaw ma składać się z bułki słodkiej z nadzieniem owocowym, serowym lub budyniowym i soku owocowego w kartonie o pojemności 200 ml oryginalnie zapakowanego przez producenta. W zakres przedmiotu zamówienia dotyczącego sprzedaży i dostawy wchodzi przygotowanie i dostarczenie 32 200 zestawów bułek i soków na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu. Zajęcia odbywać się będą przez 4 dni w tygodniach nauki szkolnej oraz przez 6 dni w wakacje i ferie zimowe. Łącznie  na każde z 3220 spotkań  należy dostarczyć 10 zestawów składających się z bułki i soku, w sumie 32 200 zestawów. Posiłki muszą być dostarczane do szkoły na każde zajęcia według harmonogramu i w ilości uprzednio uzgodnionej z Zamawiającym. W przypadku, gdy zajęcia miałyby się nie odbyć, Wykonawca zostanie poinformowany o tym fakcie co najmniej na 24 godziny wcześniej. Zamawiający na podstawie art.144 ust. 1 ustawy Pzp zastrzega sobie możliwość zmiany umowy z uwagi na zmianę stanów żywieniowych i specyfikację działalności. Zmiany ilościowe zamawianego towaru mogą wystąpić w granicach 20% zamówienia podstawowego.

 

 

 Termin wykonania zamówienia:

 

Czas trwania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 23.12.2011 r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

Do przetargu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058)

5.1      Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

5.2      Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiający pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

5.3      Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5.4      Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5.5  Posiadają  aktualną pozytywną opinię sanitarną Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego.

 

Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (metoda ocen: spełnia – nie spełnia).

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z              art. 22  Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2)

 

Dokumenty:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 

aktualną pozytywną opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego

 

Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

- OFERTA – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do specyfikacji

- parafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji,

 

Wymagania dotyczące wadium

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

 

Kryteria oceny oferty - cena - 100 procent.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz  lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia
03.02.2010 r. do godz. 900.

Termin związania ofertą - 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

  Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Zespole Placówek Oświatowych w Skalbmierzu ul.  Ppor. Sokoła 55 w godz. od 800 do 1400 od poniedziałku do piątku ( bezpłatnie), lub w sekretariacie UMiG Skalbmierz.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Piotr Binkowski, tel. (041) 35-29-010 w sprawie przedmiotu zamówienia, Robert Prusek w sprawie procedury zamówień publicznych, tel. 041 35 29 010 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2010. o godz. 10.00

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu, ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz.

Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
nr
22330 - 2010

           

                                                          

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

                                                                                  /- / Michał Markiewicz

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2010-01-26
Data publikacji:
2010-01-26
Data ostatniej zmiany:
2010-01-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-27 08:24:13, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)