Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Zbieranie statystyk

Skalbmierz: Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami na Pl. M.C. Skłodowskiej i ul. Szkolnej w Skalbmierzu
Numer ogłoszenia: 74931 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skalbmierz , ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3529085, faks 041 3529085 w. 232.

 • Adres strony internetowej      zamawiającego: www.skalbmierz.eobip.pl www.skalbmierz.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami na Pl. M.C. Skłodowskiej i ul. Szkolnej w Skalbmierzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy: Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami na Pl. M. C. Skłodowskiej i ul. Szkolnej w Skalbmierzu. Całkowita długość wymienianej sieci wodociągowej wynosi: Ø 160 mm 242 m Ø 110 mm 123 m Ø 90 mm 50 m Przyłącza Ø 40 mm 179 m Hydrant naziemny ozdobny szt. 1 Hydranty podziemne szt. 3 Budowa kanalizacji deszczowej na Pl. M. C. Skłodowskiej i ul. Szkolnej w Skalbmierzu. Ogólna charakterystyka: Kanały z rur betonowych Ø 400 - 327 m Kanały z rur betonowych Ø 200 - 99,5 m Studnie betonowe DN1000 - szt. 11 Wpusty uliczne - szt. 21 Kraty uliczne szt. 21.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu      oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje      możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż      50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6.      Przedmiot zamówień uzupełniających będzie stanowiła Budowa kanalizacji      deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Skalbmierzu

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.24.00-6, 45.23.11.00-6, 45.11.13.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 8 000,00 zł. 2. Wadium winno być wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Oryginał dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w gotówce, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami na Pl. M.C. Skłodowskiej i ul. Szkolnej w Skalbmierzu BID.341/04/2010 na następujące konto: BS Proszowice O/Skalbmierz Nr 32 8597 0001 0030 0300 0358 0006 4. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądze, oryginał zabezpieczenia należy przedłożyć w ofercie. 5. Zwrot (względnie utrata) wadium następuje na warunkach określonych w art. 46 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się      udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Wyżej wymieniony dokument może być złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. Wykonawca musi złożyć oświadczenie że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - (załącznik nr 2) do SIWZ Ocena ww. warunku w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Aby spełniać ten warunek, prace na które Wykonawca się powołuje muszą być ukończone, a łączna wartość nie więcej niż 3 robót nie mniejsza niż kwota brutto ceny ofertowej. Warunek ten oceniany będzie na podstawie danych przedstawionych w (załączniku nr 4) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, warunek ten mogą spełniać łącznie). Wykonawca musi złożyć oświadczenie że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia - (załącznik nr 2) do SIWZ. Ocena ww. warunku w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykonawca musi złożyć oświadczenie że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - (załącznik nr 2) do SIWZ. Ocena ww. warunku w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, tj. imię i nazwisko osoby/osób, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy: wymagane jest załączenie zaświadczenia, wydanego przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzającego wpis danej osoby (kierownika budowy) na listę członków właściwej izby oraz ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowo - kanalizacyjnych oraz drogowej. W przypadku wskazania przez wykonawcę osoby/osób, którą/mi będzie dysponował zamawiający wymaga pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia w/w. (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, warunek ten mogą spełniać łącznie), (załącznik nr 6). Wykonawca musi złożyć oświadczenie że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - (załącznik nr 6) do SIWZ. Ocena ww. warunku w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, warunek ten mogą spełniać łącznie). Wykonawca musi złożyć oświadczenie że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - (załącznik nr 2) do SIWZ. Ocena ww. warunku w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do       wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie       ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków       o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia       działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i       wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu       potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki       budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń       technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu       realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi       zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu       zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,       kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami       na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia       niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez       nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w       wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy       nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny       dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od       odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej       z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika       urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem       podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,       odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w       całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej       niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do       udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu       Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego       potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na       ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał       przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty       zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji       właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem       terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o       udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono       upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu       składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie       zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek       na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane       prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności       lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -       wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania       wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia       albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o       zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu       składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie       zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony formularz OFERTOWY, stanowiący (załącznik nr 1) do specyfikacji, 2. uproszczony kosztorys ofertowy - w ujęciu kosztów zaproponowanym przez Zamawiającego (z podziałem na poszczególne przedmiary) 3. informację o podwykonawcach - załącznik nr 5

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

I. Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie stanowiącym (załącznik Nr 7) do niniejszej specyfikacji. II. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. III. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy: 1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian stawki VAT), 2) co do terminu wykonania prac objętych umową, terminu wykonania odbioru robót oraz zasad wypłaty wynagrodzenia wykonawcy (lecz nie jego wysokości) następujących przypadkach: - z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac - z powodu ujawnienia się wad projektowych powodujących wstrzymanie prac do czasu ich usunięcia - z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o roboty budowlane, a nie wynikających z wad projektu budowlanego wykonywanego w ramach tej samej umowy przez wykonawcę robót budowlanych - z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym: -)powodujących konieczność wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne nakazane prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy chyba, że ww. zmiany prawa winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie) -)dotyczących zasad rozliczeń stron umowy 3) co do osób reprezentujących strony w procesie budowlanym (kierownik budowy, itp.) IV. Warunkiem zmiany postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod warunkiem nieważności w formie aneksu do umowy. V. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skalbmierz.eobip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz ul. T. Kościuszki 1 28-530 Skalbmierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2010 godzina 09:00, miejsce: GMINA SKALBMIERZ ul. T. Kościuszki 1 kod 28-530 Skalbmierz Pokój nr 8..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                     /-/ Burmistrz Miasta i Gminy

                                                          Michał Markiewicz

 

Kanalizacja deszczowa

Wodociąg

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2010-04-01
Data publikacji:
2010-04-01
Data ostatniej zmiany:
2010-04-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-27 08:24:13, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)