Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Zbieranie statystyk

Znak: BID.271.02.2011                                                               Skalbmierz dn. 06.04.2011 r.

 

 

 

 

Zamawiający:  Gmina  Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1.

 

 

Dotyczy:

 

 

Przetargu nieograniczonego na ZAKUP Z DOSTAWĄ KOPARKO ŁADOWARKI w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu

 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Na podstawie art. 38 ust 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiamy treść zapytań i udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w przedmiot zamówienia:

 

Pytanie 1

Czy dopuszczacie Państwo złożenie oferty na koparko – ładowarkę o max. Mocy znamionowej 68.6 kW??

 

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza składania ofert na koparko – ładowarkę o mocy znamionowej

min 67.0 kW.

 

Pytanie 2

Formularz ofertowy w pkt. 2 Kalkulacja ceny, zawiera sformułowanie dotyczące wskazania autoryzowanego punktu serwisowego w najbliższej odległości od Zamawiającego. Zapis ten nie jest jednak częścią SIWZ. W związku z tym proszę o wyjaśnienie tego zapisu lub ewentualne wykluczenie go z Formularza ofertowego.

 

Odpowiedź:

Zamawiającemu wystarczy zapewnienie serwisu i podanie jego adresu zgodnie z zał I. pkt 4.

 

Pytanie 3

Czy dopuszczacie Państwo maszynę ze skrzynią PowerShuttle?

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza koparko – ładowarkę ze skrzynią PowerShuttle.

 

Pytanie 4

Czy dopuszczacie Państwo maszynę ze znakiem CE (oryginalne oznaczenie producenta) ale bez świadectwa zgodności CE w formie drukowanej?

                                                                                                                     

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza koparko - ładowarki ze znakiem CE bez świadectwa w formie drukowanej.

 

Pytanie 5

Czy na umowie i ewentualnych zabezpieczeniach będzie widniała dodatkowa kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej?

 

Odpowiedź:

Tak. Na umowie będzie widniała kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

 

 

Pytanie 6

Czy Zamawiający zgodzi się na zabezpieczenie do umowy w postaci weksla in blanco z deklaracją wekslową bądź DPE?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zgodzi się na zabezpieczenie do umowy w postaci weksla in blanco z deklaracją wekslową bądź DPE.

 

Pytanie 7

Czy Zamawiający sam ubezpieczy przedmiot umowy czy ubezpieczenie ma zapewnić Wykonawca? W przypadku ubezpieczenia Zamawiającego prosimy o informację, w jakim zakresie zostanie ubezpieczony i przez jakiego ubezpieczyciela? W przypadku ubezpieczenia Wykonawcy prosimy o informację, w jakim zakresie ma on ubezpieczyć przedmiot i czy koszty ubezpieczenia mają zostać doliczone do wysokości rat.

 

Odpowiedź:

Zamawiający sam ubezpieczy przedmiot umowy w firmie ubezpieczeniowej TUW zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Pytanie 8

Czy Zamawiający mógłby określić wysokość WIBOR 1M jaką należy przyjąć na potrzeby przygotowania oferty złożonych przez Wykonawców.

 

Odpowiedź:

Wysokość WIBOR 1M jaką należy przyjąć na potrzeby przygotowania oferty wynosi 3,90 co stanowi średnią za marzec 2011 r.

 

Pytanie 9

Zamawiający w § III ust. 4 określił, że raty w części stałej netto mają być stałe. Czy zamawiający przez taki zapis miał na myśli by raty okresowe w całym okresie trwania umowy leasingu były równe, przy czym część zmienna raty okresowej (obliczona w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M powiększony o stałą marżę Wykonawcy) będzie ulegać obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny ofertowej.

 

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający przez taki zapis miał na myśli by raty okresowe w całym okresie trwania umowy leasingu były równe, przy czym część zmienna raty okresowej (obliczona w oparciu o wskaźnik WIBOR 1M powiększony o stałą marżę Wykonawcy) będzie ulegać obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny ofertowej.

 

Pytanie 10

Prosimy o wykreślenie z § III ust. 5 zapisu „Raty leasingowe – miesięczne z możliwością zmiany harmonogramu spłat pod względem terminu i wysokości w poszczególnych miesiącach, na wniosek Zamawiającego”. Tak jak Zamawiający zapisał w ww. ustępie wartości składników leasingu pozostają niezmienne. Wykonawca ma obowiązek złożyć ofertę, gdzie raty są równe przy stałej marży. Zapis, o którego wykreślenie prosimy umożliwia zmianę przez Zamawiającego warunków złożonej przez Wykonawcę oferty (nie tylko wysokości rat okresowych, ale również marży Wykonawcy).

 

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis, który otrzymuje brzmienie „Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków umowy dotyczącej wcześniejszej spłaty rat leasingowych.

 

Pytanie 11

Prosimy o zmianę terminu dostarczenia przedmiotu leasingu (np. na 7 dni od daty podpisania umowy leasingu). Prośbę argumentujemy faktem, iż dopiero w chwili podpisania umowy leasingu wykonawca zobowiąże się do dostarczenia przedmiotu, a więc i do podniesienia kosztu jego transportu i ubezpieczenia do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisu dotyczącego dostarczenia koparko – ładowarki.

 

Pytanie 12

Zamawiający w SIWZ wymaga następujące:

      - Wykonawca musi posiadać serwis stacjonarny w postaci warsztatu w odległości maksymalnie 200 km od siedziby zamawiającego

      - Wykonawca musi posiadać mobilny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, czas reakcji serwisu do 48 godzin od momentu zgłoszenia.

Prosimy o zmianę z zapisu „posiadać” na „zapewnić Zamawiającemu” , gdyż  firma leasingowa, która by chciała samodzielnie wziąć udział w postępowaniu przetargowym (dostawca byłby podwykonawcą), nie ma w posiadaniu serwisów ale może je zapewnić Zamawiającemu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił wyżej wymienione zapisy w SIWZ na następujące:

      - Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu serwis stacjonarny w postaci warsztatu w odległości maksymalnie 200 km od siedziby zamawiającego

      - Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, czas reakcji serwisu do 48 godzin od momentu zgłoszenia.

 

Pytanie 13

Prosimy o wykreślenie z załącznika 2 pkt. 1 tj.: „Posiadam koparko – ładowarkę spełniającą wymagania SIWZ”. Wykonawca na dzień składania ofert nie musi być właścicielem przedmiotu, który w przypadku wygrania postępowania przetargowego zostałby przedmiotem umowy. W ofercie przetargowej Wykonawca zobowiązuje się  do dostarczenia przedmiotu w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego i na dzień podpisywania umowy będzie on w jej posiadaniu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił zapis w SIWZ załączniku 2 pkt. 1 z „Posiadam koparko – ładowarkę spełniającą wymagania SIWZ” na „Dysponuję koparko – ładowarką spełniającą wymagania SIWZ”.

 

 

 

Pytanie 14

Zamawiający załączył do SIWZ pro projekt umowy, a jednocześnie żąda od Wykonawcy przedstawienie umowy leasingu. Nie można podpisać dwóch umów na jeden przedmiot. W związku z tym, proponuję by Zamawiający zmienił projekt umowy na istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

 

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił projekt umowy na istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarte w SIWZ.

 

Pytanie 15

Prosimy o wykreślenie z Umowy – projekt z § 1 ust. 5 następującego fragmentu: „oraz otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT”, gdyż zgodnie z KC podstawa płatności rat wynagrodzenia nie jest faktura lecz harmonogram płatności rat leasingowych.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadził do SIWZ pkt. XVI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy zapis następującej treści: Płatność rat leasingowych rozpocznie się w terminie 30 dni po odbiorze koparko – ładowarki przez Zamawiającego zgodnie z harmonogramem płatności rat leasingowych. Na potwierdzenie zapłaty zostanie wystawiona faktura VAT.

 

Pytanie 16

Pojawia się pytanie o opłaty wynikające z przepisów prawa, nieprzestrzegania postanowień umowy leasingu. Mogą powstać opłaty związane z usługami realizowanymi na rzecz Zamawiającego, na jego wniosek lub z jego winy – np. Zamawiający może być obciążony opłatami w przypadku nieterminowego regulowania swoich zobowiązań (monity, opłata za rozwiązanie/wznowienie umowy, odsetki za zwłokę, aneksy, opinie. itp.). Mogą one wystąpić w czasie trwania umowy, ale nie muszą i zależą tylko od dyscypliny płatniczej Zamawiającego. Dlatego nie można ich wliczyć w cenę oferty. Na mocy ustawy prawo zamówień publicznych interesy Zamawiającego są w sposób kompleksowy zabezpieczone, natomiast Wykonawca nie może zawrzeć umowy, która nie pozwala na należyte zabezpieczenie jego interesów. Czy Zamawiający dopuszcza zapłatę takich opłat powstałych z tytułu realizacji umów?

 

Odpowiedź:

Wszystkie ewentualne opłaty wynikające z przepisów prawa zamawiający akceptuje.

 

Pytanie 17

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT?

 

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zgodzi się na zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT.

 

Pytanie 18

Prosimy o udostępnienie Wykonawcy poniższych dokumentów:

      - Dokumenty rejestrowe

      - Zaświadczenie US i ZUS

      - Dokumenty finansowe za 2009 r. i IV kw 2010 r.

 

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na udostępnienie Wykonawcy poniższych dokumentów:

      - Dokumenty rejestrowe

      - Zaświadczenie US i ZUS

      - Dokumenty finansowe za 2009 r. tj. bilans z wykonania budżetu, rachunek zysków i strat.

 

Pytanie 19

Czy Zamawiający zgodzi się uzupełnić następującej dokumentacji po rozstrzygnięciu przetargu: ksero dowodów osobistych reprezentantów, ZUS i US, dokumenty finansowe podpisane zgodnie z reprezentacja?

 

 

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający po rozstrzygnięciu przetargu zgodzi się uzupełnić dokumentację tj. ksero dowodów osobistych reprezentantów, ZUS i US, dokumenty finansowe podpisane zgodnie z reprezentacja.

 

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę koparko-ładowarki o wysokości ładowania 3,45 m licząc od sworznia obrotu łyżki ?

 

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza dostawę koparko-ładowarki o wysokości ładowania 3,45 m licząc od sworznia obrotu łyżki.

 

Pytanie 21

Jaką kserokopię dokumentacji techniczno ruchowej życzą sobie Państwo otrzymać w ofercie?   Co ma się składać na tę dokumentację?

 

Odpowiedź:

Dokumentacja techniczno ruchowa taka jaką wydaje producent sprzętu.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2011-04-06
Data ostatniej zmiany:
2011-04-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-21 15:13:16, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)