Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz


Zbieranie statystyk

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza:

 

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Skalbmierz obręb: 1 oznaczona w ewidencji gruntów nr. działki 95 o powierzchni 0,5506 ha., stanowiąca własność Gminy Skalbmierz na podstawie Księgi Wieczystej Nr 4 680.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12 000 zł,

Wadium 1 000 zł.

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona na obrzeżu m. Skalbmierz obręb 1, przy drodze powiatowej Skalbmierz – Podgaje – Szarbia. Działka użytkowana rolniczo. Na gruncie stanowi rolę, łąkę oraz rowy. Działka nie posiada uzbrojona.

Przeznaczenie nieruchomości: W myśl Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Skalbmierz przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr XIX/65/99 przeznaczenie nieruchomości jest: ,,

- obszary koncentracji zabudowy mieszkaniowej i drobnej przedsiębiorczości, część 

   działki przy drodze gruntowej – powierzchnia około 920 m2,

- obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej chronionej przed zmianą sposobu

  użytkowania,

- obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej nie podlegającej ochronie.

Przez działkę przebiega regionalny korytarz ekologiczny doliny rzeki Nidzica”.

     

Przetarg odbędzie się w dniu 8 września 2011 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. Kościuszki 1 – Sala Konferencyjna.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz w Banku Spółdzielczym Proszowice oddział Skalbmierz nr          32 85970001 0030 0300 0358 0006 najpóźniej w dniu 5 września 2011 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierz).

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wniesione wadium przepada na rzecz gminy.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu. Koszty notarialne i opłaty sądowe związane z nabywaną nieruchomością ponosi nabywca.

Osobom, które w drodze przetargu nie dokonały zakupu w/w nieruchomości wadium wniesione w pieniądzu sprzedający zwraca bez oprocentowania na wskazany rachunek bankowy w terminie trzech dni roboczych od daty zakończenia przetargu.

Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz, pokój nr 6, tel. (041) 3529085 wew. 216.

3529085 wew. 216.

 

           Burmistrz

/-/ Michał Markiewicz

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2011-07-27
Data publikacji:
2011-07-27
Data ostatniej zmiany:
2011-07-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-21 15:13:16, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)