Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.631.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 14 marca 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości oraz ustalenia ceny wywoławczej i określenia wysokości wadium.

Zarządzenie Nr Or.0050.631.2024

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 14 marca 2024 r.

 

w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości oraz ustalenia ceny wywoławczej i określenia wysokości wadium.


         Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 38 ust. 1 i art. 67 ust. 2 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), § 3 pkt. 1, § 4 pkt. 2, § 6 pkt. 1, 4 i 5a i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2213) zarządzam, co następuje:

 

        § 1.1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 0003 miasta Skalbmierz oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 269/10 o powierzchni 0,0768 ha. 

               2. Ustalam cenę wywoławczą na przetarg w wysokości netto: 53 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.
               3. Ustalam wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
               4. Ustalam termin przetargu na dzień 26 kwietnia 2024 r.
         § 2.1. Ogłoszenie o przetargu należy podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz, na tablicach ogłoszeń znajdujących się w sołectwach oraz na stronach internetowych: www.skalbmierz.eu i www.skalbmierz.eobip.pl. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
               2. Ogłoszenie o przetargu należy zamieścić w prasie „Echo Dnia”. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Mirosław Skóra
Informację wprowadził:
pszmigiel
Data wytworzenia:
2024-03-14
Data publikacji:
2024-03-19
Data ostatniej zmiany:
2024-03-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-04-17 18:02:17, zmian dokonał(a): pszmigiel

WCAG 2.0 (Level AA)