Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym na  realizację zadania:

„Przebudowa drogi gminnej nr 003524T Zakrzów-Baranów od km 1+511,5 do km 3+365,81”

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:  Gmina  Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1.

Tryb zamówienia

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r.

(5.150.000 euro)

adres strony internetowej na której umieszczone będą poszczególne Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:

www.skalbmierz.eobip.pl

Przedmiot zamówienia:

CPV 45233000-9 roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg

Przebudowa drogi gminnej nr 003524T Zakrzów-Baranów od km 1+511,5 do km 3+365,81

szczegółowy zakres zawierają: załączony do niniejszej specyfikacji projekt, przedmiar robót,  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, rysunki (forma elektroniczna).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Termin wykonania zamówienia: 20 czerwiec 2009r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Do przetargu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058)

1.1       Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2       Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiający pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

1.3       Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4       Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (metoda ocen: spełnia – nie spełnia).

 Wymagania dotyczące wadium

Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości  5 000,00 zł. do dnia 09.03.2009r. do godz. 9.00

 

Kryteria oceny oferty - cena - 100 procent.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia 09.03.2009r. do godz. 900 pokój nr 8 (sekretariat ).

Termin związania ofertą - 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz Pl. M.Curie-Skłodowskiej, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-13.00 (bezpłatnie).

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Stanisław Janik  tel. 041 35-29-085 w. 224 (przedmiot zamówienia), Agnieszka Banaś tel. 041 35-29-085 wew. 215 (procedura zamówień)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2009. o godz. 10.00

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu,   ul. Kościuszki 1, sala obrad (poddasze).

Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 28078-2009 dnia 13.02.2009r.

                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                          /-/ Michał Markiewicz

                                                                                             

Skalbmierz dn. 2009-02-13

Otrzymują:

1)     Ref. Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2)    Ref. Organizacyjny – strona internetowa-bip

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Agnieszka Banaś
Informację wprowadził:
Agata Pietrzyk
Data wytworzenia:
2009-02-13
Data publikacji:
2009-02-13
Data ostatniej zmiany:
2009-03-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)