Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk
 

Skalbmierz, dn. 19.02.2009r.

Znak: ZPP.341/01/O/2009

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

nieograniczonego na

Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz

Znak postępowania: ZPP.341/01/2009

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

Przedmiot zamówienia

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę

Liczba punktów przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz

1

EKOBOX” Sp. z o.o.

25-045 Kielce

Ul. J. Kusocińskiego 50

88,52

2

ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ

Marcin Kwiecień

Cudzynowice 77, 28-500 Kazimierza Wielka

100,00

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ

Marcin Kwiecień

Cudzynowice 77, 28-500 Kazimierza Wielka

Za cenę: 60.939,00 PLN

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów SIWZ.

Uwagi

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Michał Markiewicz

Otrzymują:

  1. Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

  2. Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

  3. a/a

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agata Pietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-02-19
Data ostatniej zmiany:
2009-02-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)