Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

                                                       

                                                                                               Skalbmierz, dn. 11.03.2009r.

ZPP.341/01/P/05/2009

ZAWIADOMIENIE

O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI

O WYKLUCZENIU WYKONAWCY

O ODRZUCENIU OFERTY

                                               Znak postępowania: ZPP.341/01/2009

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

w związku z art. 183 ust 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. oraz Dz. U. Nr 171, poz. 1058 z 2008r.) informuje o powtórzeniu oprotestowanej czynności oraz czynności prawnie zaniechanej w prowadzonym postępowaniu przetargowym na Konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz.

Zamawiający powtórzył czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i dokonał czynności prawnie zaniechanej, tj. wezwał Wykonawcę

ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ

MARCIN KWIECIEŃ

CUDZYNOWICE 77, 28-500 KAZIMIERZA WIELKA

do uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W wyniku uwzględnienia protestu:

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu następującego Wykonawcy:

ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ

MARCIN KWIECIEŃ

CUDZYNOWICE 77, 28-500 KAZIMIERZA WIELKA

Zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 3 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3

Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy został wezwany do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu – dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prac pod napięciem przez osoby uczestniczące w realizacji zadania i nie wywiązał się z terminu dostarczenia brakujących dokumentów oraz złożenia stosownych wyjaśnień dotyczących oświadczenia.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.2 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje o odrzuceniu następującej oferty:

ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ

MARCIN KWIECIEŃ

CUDZYNOWICE 77, 28-500 KAZIMIERZA WIELKA

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                      /-/ Michał Markiewicz           

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agata Pietrzyk (apietrzyk)
Data wytworzenia:
2009-03-12
Data publikacji:
2009-03-12
Data ostatniej zmiany:
2009-03-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)