Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Skalbmierz, dn. 16.03.2009r.

Znak: ZPP.341/02/O/2009

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

nieograniczonego na

„Przebudowę drogi gminnej nr 003524T Zakrzów-Baranów od km 1+511,5 do km 3+365,81”

Znak postępowania: ZPP.341/02/2009

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę

Liczba punktów przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o.

Uk. Racławicka 41b

32-200 Miechów

96,42

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c

Szarbia Zwierzyniecka 107

28-530 Skalbmierz

100,00

                                                          

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD” s.c

Szarbia Zwierzyniecka 107

28-530 Skalbmierz

Za cenę: 243 609,89 /brutto

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów SIWZ.

Uwagi

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył  żadnego Wykonawcy.           

                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                            /-/ Michał Markiewicz

Otrzymują:

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a    

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agata Pietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-03-16
Data ostatniej zmiany:
2009-03-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)