Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

           

 

„… dla rozwoju województwa Świętokrzyskiego …”

 

 

 

Skalbmierz, dn. 20.04.2009r.

 

Znak: ZPP.341/03/O/2009

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

nieograniczonego na zadanie pn.:

Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych w Skalbmierzu i Topoli szansą na zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Znak postępowania: ZPP.341/03/2009

1.      Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Placówek Oświatowych w Skalbmierzu

2.      Remont placówki oświatowej w Topoli

3.      Remont placówki oświatowej w Skalbmierzu

 

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

 

                                                     
  

Nazwa zadania

  
  

Nr    oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę

  
  

Liczba punktów    przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

  
  

1.

  

Przebudowa   boiska szkolnego w Zespole Placówek Oświatowych w Skalbmierzu

  
  

            1

  
  

FIRMA

  

Remontowo – Budowlana

  

Ryszard Czajka

  

28-512 Bejsce, Królewice 93

  
  

100,00

  
  

2.         

  

Remont placówki oświatowej w Topoli

  

 

  
  

1

  
  

Zakład Remontowo – Budowlany

  

Zdzisław Gaweł

  

Ul. Kopernika 11, 28-100 Busko Zdrój

  
  

100,00

  
  

3.

  

Remont placówki oświatowej w Skalbmierzu

  

 

  
  

1

  
  

Zakład Remontowo – Budowlany

  

Zdzisław Gaweł

  

Ul. Kopernika 11, 28-100 Busko Zdrój

  
  

Wykonawca   wykluczony z postępowania, oferta odrzucona  

  

                       

                                  

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

  
  

Zad. 1

  

Przebudowa boiska szkolnego w Zespole   Placówek Oświatowych w Skalbmierzu

  

 

FIRMA

Remontowo – Budowlana

Ryszard Czajka

28-512 Bejsce, Królewice 93

Za cenę: 604.056,49 zł./brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta jest jedyną ofertą złożoną na przedmiotowe zadanie. Spełnia ona warunki określone w SIWZ

 

 

  
  

Zad. 2

  

Remont   placówki oświatowej w Topoli

  

 

  

 

Zakład Remontowo – Budowlany

Zdzisław Gaweł

Ul. Kopernika 11, 28-100 Busko Zdrój

Za cenę: 407 742 ,26 zł./brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta jest jedyną ofertą złożoną na przedmiotowe zadanie. Spełnia ona warunki określone w SIWZ

 

 

  
  

Zad. 3

  

Remont   placówki oświatowej w Skalbmierzu

  

 

  

 

Postępowanie unieważnione na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt  1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. oraz Dz. U. Nr 171, poz. 1058 z 2008r.).

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu (zad. 3) na podst. art. 24 ust. 2 pkt 3 wykluczył Wykonawcę: Zakład Remontowo – Budowlany Zdzisław Gaweł. Wykonawca nie złożył dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku wykazania robót (przynajmniej dwóch) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia,  których wartość byłaby nie mniejsza niż 50% ceny ofertowej dla tego zadania.  

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Z uwagi na powyższe w przedmiotowym postępowaniu na zad. 3 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                              /-/ Michał Markiewicz

 

 

 

 

Otrzymują:

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a     

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agata Pietrzyk (apietrzyk)
Data wytworzenia:
2009-04-21
Data publikacji:
2009-04-21
Data ostatniej zmiany:
2009-05-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)