Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg na drogi

Ikona statystyk

Przetargi 2009

 

 

 

 

„… dla rozwoju województwa Świętokrzyskiego …”

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

o przetargu nieograniczonym na  realizację zadania:

Przebudowa dróg gminnych: 003524T m. Zakrzów, Baranów (1,51 km); 003512T m. Drożejowice (1,11km); 003523T m. Skalbmierz, Zakrzów, Sietejów (3,65 km); 003540T m. Sielec Kol., Sielec Biskupi (1,76 km).

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:  Gmina  Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1.

 

Tryb zamówienia

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r.

(5.150.000 euro)

adres strony internetowej na której umieszczone będą poszczególne Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:

www.skalbmierz.eobip.pl

Przedmiot zamówienia:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

2. Zamawiający nie dopuszcza składani ofert częściowych.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

3. Opis przedmiotu zamówienia:

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa następujących odcinków:

1 Przebudowa drogi gminnej 003524T m. Zakrzów, Baranów (1,51 km)

2 Przebudowa drogi gminnej 003512T m. Drożejowice (1,11km)

3 Przebudowa drogi gminnej 003523T m. Skalbmierz, Zakrzów, Sietejów (3,65 km)

4 Przebudowa drogi gminnej 003540T m. Sielec Kol., Sielec Biskupi (1,76 km).

 

Odcinek 1, 2 i 3 obejmuje:

  • roboty przygotowawcze
  • roboty ziemne
  • odwodnienie
  • podbudowy
  • nawierzchnie
  • roboty wykończeniowe

Odcinek Nr 4

jak wyżej oraz:

  • urządzenia bezpieczeństwa
  • elementy ulic

 

Szczegółowy zakres zawiera dokumentacja (projekt, przedmiary, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) stanowiąca załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, zwanej dalej SIWZ.

 

Termin wykonania zamówienia:

                                                              

  

Lp.

  
  

Etapy realizacji Projektu

  
  

 

  

Rozpoczęcie realizacji nie później niż

  
  

 

  

Zakończenie   realizacji

  
  

1.

  
  

003524T m. Zakrzów-Baranów (1,51 km);

  

003512T m. Drożejowice – Podgaje (1,11km)

  
  

15-06-2009

  
  

21-08-2009

  
  

2.

  
  

003523T m. Skalbmierz-Zakrzów-Sietejów (3,65 km)

  
  

01-07-2009

  
  

15-11-2009

  
  

 3.

  
  

003540T m. Sielec Kol., Sielec Biskupi (1,76 km)

  

 

  
  

 01-04-2010

  
  

 20-08-2010

  
         

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

Do przetargu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058)

1.1       Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2       Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiający pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

1.3       Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4       Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (metoda ocen: spełnia – nie spełnia).

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22  Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 1)

 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 

Wyżej wymieniony dokument może być złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem"

  

3)  Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Aby spełniać ten warunek, prace na które Wykonawca się powołuje muszą być ukończone. Łączna wartość brutto wskazanych robót drogowych nie niższa niż 2 000 000,00 zł.  Warunek ten oceniany będzie na podstawie danych przedstawionych w załączniku nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

 

4) Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić funkcje kierownika robót zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby (kierownika robót ) na listę członków właściwej izby oraz  ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg.

 (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, warunek ten mogą spełniać łącznie), załącznik nr 5

 

5) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

6) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Wymagania dotyczące wadium

 

Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości  50 000,00 zł. do dnia 25.05.2009r. do godz. 9.00

 

Kryteria oceny oferty - cena - 100 procent.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia 25.05.2009r. do godz. 900 pokój nr 8 (sekretariat ).

Termin związania ofertą - 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz Pl. M.Curie-Skłodowskiej, pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-13.00 (bezpłatnie).

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Stanisław Janik  tel. 041 35-29-085 w. 224 (przedmiot zamówienia), Agnieszka Banaś tel. 041 35-29-085 wew. 215 (procedura zamówień)

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2009. o godz. 10.00

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu,   ul. Kościuszki 1, sala obrad (poddasze).

Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  132090-2009 dnia 04.05.2009r.

                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                          /-/ Michał Markiewicz

Salbmierz dn. 2009-05-04         

Otrzymują:

  1. Ref. Organizacyjny – tablica ogłoszeń
  2. Ref. Organizacyjny – strona internetowa-bip

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2009-05-04
Data publikacji:
2009-05-04
Data ostatniej zmiany:
2018-07-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)