Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych

Ikona statystyk

Przetargi 2009

 

„… dla rozwoju województwa Świętokrzyskiego …”

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

o przetargu nieograniczonym na  realizację zadania:

Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych w Skalbmierzu i Topoli szansą na zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

 

“Remont placówki oświatowej w Skalbmierzu”

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:  Gmina  Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1.

 

Tryb zamówienia

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r.

(5.150.000 euro)

adres strony internetowej na której umieszczone będą poszczególne Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:

www.skalbmierz.eobip.pl

Przedmiot zamówienia:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 

45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie nr 3 projektu pn. „Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych w Skalbmierzu i Topoli szansą na zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych”

Remont placówki oświatowej w Skalbmierzu

 

Zad. Nr 3 obejmuje:

·         wymiana okien i drzwi (częściowa),

·         remont pomieszczeń Szkoły i Gimnazjum

·         Instalacja wod.kan. i c.o.,

Szczegółowy zakres zawiera dokumentacja (projekt, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) stanowiąca załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

UWAGA! Projekt oraz STWiOR opisuje przedmiotowe zadanie – nr 3 oraz  zad. 1, które nie dotyczy tego postępowania przetargowego. 

 

Termin wykonania zamówienia:

 

                       

  

Lp.

  
  

Zadania/części

  

Zad.3

  
  

Rozpoczęcie realizacji nie później niż

  
  

Zakończenie realizacji

  

do dnia

  
  

1.

  
  

Remont placówki oświatowej w Skalbmierzu

  
  

25-06-2010

  
  

20-08-2010

  

 

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

Do przetargu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058)

1.1       Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2       Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiający pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

1.3       Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4       Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (metoda ocen: spełnia – nie spełnia).

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

     1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22  Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 1)

 

     2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 

Wyżej wymieniony dokument może być złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem"

  

3)  Wykaz wykonanych (przynajmniej dwóch) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot poszczególnych zadań. Aby spełniać ten warunek, prace na które Wykonawca się powołuje muszą być ukończone, a ich wartość nie mniejsza niż 50% ceny ofertowej danego zadania. Warunek ten oceniany będzie na podstawie danych przedstawionych w załączniku nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

 

4) Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić funkcje kierownika robót, wraz z jej uprawnieniami w  specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz zaświadczenie/zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby (kierownika robót ) na listę członków właściwej izby (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, warunek ten mogą spełniać łącznie), załącznik nr 5

 

5) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

6) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

 

Wymagania dotyczące wadium

 

1.     Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości  3 000,00 zł. do dnia 27.05.2009r. do godz. 9.00

 

Kryteria oceny oferty - cena - 100 procent.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia 27.05.2009r. do godz. 900 pokój nr 8 (sekretariat ).

Termin związania ofertą - 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Zespole Administracyjno Finansowym Placówek Oświaty w Skalbmierzu ul.  Szkolna 3 w godz. od 800 do 1400, od poniedziałku do piątku - ( bezpłatnie ).

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Elżbieta Gruchała tel. 041 35-29-123 (przedmiot zamówienia), Agnieszka Banaś tel. 041 35-29-085 wew. 215 (procedura zamówień)

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2009. o godz. 10.00

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu,   ul. Kościuszki 1, sala obrad (poddasze).

Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 133960 dnia 06.05.2009r.

                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                          /-/ Michał Markiewicz

                                                                                             

 

Skalbmierz dn. 2009-05-06       

 

 

Otrzymują:

1)     Ref. Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2)    Ref. Organizacyjny – strona internetowa-bip

Dokumentacja techniczna

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
admin
Data wytworzenia:
2009-05-06
Data publikacji:
2009-05-06
Data ostatniej zmiany:
2018-07-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)