Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

ZBIORNIK RETENCYJNO – REKREACYJNY

„SKALBMIERZ”

BĘDĄCY WŁASNOŚCIĄ GMINY SKALBMIERZ

 

Organizator przetargu:

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

tel.  (041) 3529085

Forma przetargu:

Publiczny przetarg nieograniczony ofert pisemnych

 

Przedmiot przetargu:

Zbiornik retencyjno – rekreacyjny „Skalbmierz” zasilany z rzeki Nidzica i Szarbiówka oraz bezpośrednie zaplecze zbiornika od strony plaży z przeznaczeniem na infrastrukturę towarzyszącą, usługową oraz rekreacyjno – sportową położony w Skalbmierzu obręb 1 działki nr 353, cz. 284, cz. 385 (powierzchnia lustra wody 8,38 ha, teren do zagospodarowania 5,06 ha ).

 

Termin, w jakim można dokonać oględzin:

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. Od 730 do 1400 po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości.

Okres dzierżawy:

10 lat od daty podpisania umowy

 Termin i miejsce składania ofert:

01.06.2009r. do godz. 9 00.   - sekretariat Urzędu Miasta i Gminy  Skalbmierz ul. Kościuszki 1.

 

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:

01.06.2009r. godz. 9 30.   (sala konferencyjna) Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz ul.. Kościuszki 1.

Postanowienia dotyczące ofert:

Ustala się wywoławczą wysokość czynszu dzierżawnego w kwocie netto 2 000 zł/ rocznie + podatek VAT w wysokości 22%.

Wymagania,  jakim powinna odpowiadać oferta:

1. Oferta powinna zawierać :

    - imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

 - oferowaną wysokość czynszu rocznego w cenie netto oraz brutto (wraz z   podatkiem VAT w wysokości 22%).

   - oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem i warunkami przetargu

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „ZBIORNIK SKALBMIERZ” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz przy ul. Kościuszki 1 .

3.  Cena jest jedynym kryterium wyboru oferty.

4.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Warunki dzierżawy:

 

1. Działki położone w Skalbmierzu obręb 1 nr 353 cz. 284 i cz. 385 powinny być zagospodarowane zgodnie z koncepcją architektoniczną zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjno – rekreacyjnym opracowaną przez Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz.

2. Wszelkie udokumentowane koszty trwałego zagospodarowania wcześniej uzgodnione z wydzierżawiającym, zaliczone zostaną w czynsz dzierżawny .

3. Na zbiorniku wodnym dzierżawca zobowiązany będzie do prawidłowego utrzymania oraz bezpiecznego bezpłatnego udostępnienia akwenu wodnego korzystającym ze sportów wodnych.

4. Dzierżawca nie może prowadzić gospodarki rybnej na akwenie wodnym

5. Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania czystości dzierżawionego terenu oraz wywozu nieczystości stałych we własnym zakresie.

6. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów z tytułu zużycia energii elektrycznej oraz wody pitnej pobieranej z wodociągu miejskiego.

7. Dzierżawca zapewni dla osób korzystających ze zbiornika odpowiednią ilość szaletów oraz wywozu nieczystości płynnych.

8. Obowiązkiem dzierżawcy będzie :

- wydzielenie kąpieliska poprzez oznaczenie granic miejsc do kąpieli, w tym strefy dla osób  nie umiejących pływać oraz jego prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-  zapewnienie bezpieczeństawa, żeglugi sprzętem pływającym na terenie zbiornika wodnego zgodnie z właściwymi przepisami,

- zapewnienie niezbędnego sprzętu pływającego,

- zatrudnienie ratowników ,

- niedopuszczenie do korzystania z motorowego  sprzętu pływającego

9. Za wstęp na teren zbiornika oraz korzystanie z kąpieliska dzierżawca nie będzie pobierał opłat.

10. Dzierżawca ma prawo czerpać zyski za wynajmowanie sprzętu pływającego,  działalności kulturalno – rozrywkowej, gastronomicznej oraz za prowadzenie parkingu samochodowego.

11. Dzierżawca ma prawo urządzać imprezy  kulturalno  - rozrywkowe.

12. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo  organizacji jednej imprezy kulturalno – rozrywkowej w ciągu roku.

13. Gospodarkę wodną na zbiorniku oraz zasady wędkowania określa Koło Wędkarskie w Skalbmierzu zrzeszone w Wojewódzkim Kole Wędkarskim.

 

Inne postanowienia:

            Oferent może złożyć w formie pisemnej opis prowadzonej działalności oraz sposób zagospodarowania terenu mieszczącego się w granicach koncepcji zagospodarowania terenu opracowanej przez Urząd.

          Z postanowieniami projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu można zapoznać się przed przetargiem, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1400

1. Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli:

    - została złożona po wyznaczonym terminie , w niewłaściwym miejscu

    - uczestnik nie zaoferował co najmniej wywoławczej wysokości czynszu

    - o odrzuceniu oferty organizator przetargu zawiadamia oferent.

2. Organizator przetargu może wezwać uczestnika przetargu do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

3. Organizator przetargu bez podania przyczyn może:

   - przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia

 - nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięci przetargu ofert.

4. O wyniku przetargu organizator niezwłocznie zawiadomi na piśmie uczestników przetargu.

5. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy dzierżawy przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą , organizator przetargu unieważnia przetarg w tej części lub może zawrzeć umowę z następnym w kolejności oferentem (tj. z  tym, którego oferta była druga pod względem  wielkości oferowanego czynszu dzierżawnego).

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Ja niżej podpisany ............................................................zam...............................

............................................................   oświadczam że zapoznałem się z przedmiotem i warunkami dzierżawy zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Skalbmierzu i w pełni je akceptuje.

 

 

                                                                       ..........................................................

                                                                                            (podpis)                                                                                       

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agata Pietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-05-15
Data ostatniej zmiany:
2009-05-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)