Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Protokół

Ikona statystyk

PROTOKÓŁ

 

Spisany w dniu 11 marca 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu
z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr Or.0050.261.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 17 lutego 2021 roku w celu rozpatrzenia ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2020r, poz.1057 tekst jednolity ze zm.)

Do konkursu ofert złożona została  jedna oferta Klubu Sportowego VICTORIA 2015 dotycząca zadań:

Prowadzenie zajęć szkoleniowych w piłce nożnej w czterech grupach wiekowych tj. grupa seniorów, junior, młodzik i orlik przez wykwalifikowanych  instruktorów piłki nożnej.

Komisja stwierdziła prawidłowość złożonej oferty zgodnie z wzorem ogłoszonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października  2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018r,poz.2057)

Do realizacji w/w zadań komisja konkursowa wybrała ofertę Klubu Sportowego VICTORIA 2015.

Komisja Konkursowa wynik konkursu niniejszym protokołem przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz ,oraz podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu przy ul. T. Kościuszki 1, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu.

 

Podpisy Komisji

 

1.Kamil Włosowicz………………………………………

 

2.Jadwiga Nanuś………………………………………..

 

3.Justyna Gałka- Mzyk…...…………………………….

 

4.Marek Gala……………………………………………..

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Jadwiga Nanuś
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2021-03-11
Data publikacji:
2021-03-11
Data ostatniej zmiany:
2021-03-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-13 15:09:41, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)