Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

„… dla rozwoju województwa Świętokrzyskiego …”

 

Skalbmierz, dn. 01.06.2009r.

 

Znak: ZPP.341/03II/O/2009

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

nieograniczonego na zadanie pn.:

Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych w Skalbmierzu i Topoli szansą na zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Znak postępowania: ZPP.341/03II/2009

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

 

                                            
  

Przedmiot zamówienia

  
  

Nr oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy    składającego ofertę

  
  

Liczba punktów przyznana    ofercie /kryterium cena – 100%/

  
  

Cena ofertowa

  

/brutto PLN /

  
  

Zad. nr   3 projektu „Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych w Skalbmierzu i   Topoli szansą na zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych”

  

 

  
  

1

  
  

FIRMA

  

Remontowo –   Budowlana

  

Ryszard   Czajka

  

28-512   Bejsce, Królewice 93

  
  

100

  
  

587 276,95

  
  

2

  
  

 

  

Zakład Remontowo – Budowlany

  

Zdzisław Gaweł

  

Ul. Kopernika 11,

  

28-100 Busko Zdrój

  
  

Wykonawca wykluczony na podst. art.   24 ust. 2 pkt 3, (nie spełniony warunek wykazania robót  (przynajmniej dwóch)   w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania   o udzielenie zamówienia, których wartość byłaby nie mniejsza niż 50% ceny   ofertowej dla tego zadania.  

  

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę wykonawcy   wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

FIRMA

Remontowo – Budowlana

Ryszard Czajka

28-512 Bejsce, Królewice 93

Za cenę: 587 276,95 zł./brutto

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta jest jedyną ofertą podlegającą ocenie, która spełnia warunki określone w SIWZ.

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                              /-/ Michał Markiewicz

 

 

Otrzymują:

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a     

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agata Pietrzyk (apietrzyk)
Data wytworzenia:
2009-06-02
Data publikacji:
2009-06-02
Data ostatniej zmiany:
2009-06-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)