Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

O G Ł O S Z E N I E

 

o przetargu nieograniczonym na  realizację zadania:

 

Remont świetlic wiejskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach

Topola i Kobylniki

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:  Gmina  Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1.

 

Tryb zamówienia

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r.

(5.150.000 euro)

adres strony internetowej na której umieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

www.skalbmierz.eobip.pl

Przedmiot zamówienia:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

2. Zamawiający nie dopuszcza składani ofert częściowych.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 

CPV 45000000-7 – roboty budowlane

1.     Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)       Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Topoli:

-       parter

-       piętro

-       klatka schodowa i hall

-       elewacja

-       urządzenia placu zabaw

-       roboty zewnętrzne

b)       Utwardzenie placu przy placu zabaw dla dzieci w Topoli:

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiórkowe

- roboty ziemne                                       

- krawężnik

- nawierzchnia placu

- dowiązanie wysokościowe masą bitumiczną

- chodniki

-bariery

c)       Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kobylnikach

-       sala główna

-       sala mniejsza

-       pomieszczenie za salą główną

-       roboty zewnętrzne

-       utwardzenie placu

-       ogrodzenie

-       ścieżka przez park i dojście do kurhanu

 

Szczegółowy zakres zawierają przedmiary, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz uszczegółowienie przedmiotu zamówienia) stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

 

Termin wykonania zamówienia:

 

do 31.10.2009r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

Do przetargu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058)

1.1       Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2       Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiający pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

1.3       Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4       Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (metoda ocen: spełnia – nie spełnia).

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22  Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2)

 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 

Wyżej wymieniony dokument może być złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem"

  

3)  Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Aby spełniać ten warunek, prace na które Wykonawca się powołuje muszą być ukończone, a łączna wartość nie więcej niż trzech robót nie mniejsza niż 200.000 zł. Warunek ten oceniany będzie na podstawie danych przedstawionych w załączniku nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, warunek ten mogą spełniać łącznie)

 

4) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, tj. imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić funkcje kierownika robót – wymagane jest załączenie zaświadczenia, wydanego przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzającego wpis danej osoby (kierownika robót ) na listę członków właściwej izby oraz ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

W przypadku wskazania przez wykonawcę osoby, którą będzie dysponował zamawiający wymaga pisemnego zobowiązania innych podmiotów  do udostępnienia w/w osoby.

(w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, warunek ten mogą spełniać łącznie), załącznik nr 5

 

5) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ubezpieczenia co najmniej 700 tys. zł.

(w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, warunek ten mogą spełniać łącznie).

 

6) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania po za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz.U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.)

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, podpisane (każdy dokument) przez wykonawcę i tłumacza przysięgłego.

 

Wymagania dotyczące wadium

 

Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości  10 000,00 zł. do dnia 30.07.2009r. do godz. 9.00

 

Kryteria oceny oferty - cena - 100 procent.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia 30.07.2009r. do godz. 900 pokój nr 8 (sekretariat ).

Termin związania ofertą - 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6. 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz ul. T. Kościuszki 1, pokój nr  10 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-13.00 (bezpłatnie).

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Jolanta Kądziela  tel. 041 35-29-085 w. 220 (przedmiot zamówienia), Agnieszka Banaś tel. 041 35-29-085 wew. 215 (procedura zamówień)

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2009. o godz. 10.00

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu,   ul. Kościuszki 1, sala obrad (poddasze).

Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  108335-2009 dnia 09.07.2009r.

                       

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

                                                                       /-/ Michał Markiewicz

                                                                                                          

Salbmierz dn. 2009-07-09         

Otrzymują:

1)     Ref. Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2)    Ref. Organizacyjny – strona internetowa-bip

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agata Pietrzyk (apietrzyk)
Data wytworzenia:
2009-07-09
Data publikacji:
2009-07-09
Data ostatniej zmiany:
2009-07-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)