Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

                 _________________________________________________________

Znak: ZPP.341/05/O/2009 Skalbmierz, dn. 05.08.2009r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

nieograniczonego na realizację zadania:

 

„Remont świetlic wiejskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach

Topola i Kobylniki”

Znak postępowania: ZPP.341/05/2009

 

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

 

                                         
  

Nr oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy    składającego ofertę

  
  

Liczba punktów    przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

  
  

1

  
  

Firma Remontowo-Budowlana

  

Mariusz Gącik

  

ul. Partyzantów 40/22

  

28-500 Kazimierza Wielka

  
  

 

  

Wykonawca   wykluczony z postępowania

  

Oferta   odrzucona

  
  

2

  
  

Zakład Remontowo-Budowlany Czesław Pawlik

  

Ul. Konstytucji 3 Maja 34

  

28-500 Kazimierza Wielka

  

 

  
  

 

  

100,00

  
  

3

  
  

Spółdzielnia   Rzemieślnicza

  

Ul. Piekarska 4

  

28-100 Busko Zdrój

  
  

 

  

85,10

  

           

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Zakład Remontowo-Budowlany Czesław Pawlik

Ul. Konstytucji 3 Maja 34

28-500 Kazimierza Wielka

ZA CENĘ: 621.040,42  /BRUTTO/

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów SIWZ (przyjętego kryterium oceny ofert)

 

Uwagi

Zamawiający na podst. art. 24 ust. 2 pkt 3 wykluczył wykonawcę Firma Remontowo-Budowlana

Mariusz Gącik, ul. Partyzantów 40/22 Kazimierza Wielka, ponieważ jeden z dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawiera błąd, mianowicie polisa ubezpieczeniowa wskazuje, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ubezpieczenia 75 tys. zł., a nie jak wymagano na kwotę co najmniej 700 tys. zł.

(błąd w dokumencie polisy nie stanowi błędu w rozumieniu art. 26 ust. 3).

Zamawiający wykluczył wiec wykonawcę z prowadzonego postępowania przetargowego.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                          /-/ Michał Markiewicz                                   

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a     

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agata Pietrzyk (apietrzyk)
Data wytworzenia:
2009-08-06
Data publikacji:
2009-08-06
Data ostatniej zmiany:
2009-08-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)