Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg na budowę kanalizacji

Ikona statystyk

2009

O G Ł O S Z E N I E

 

o przetargu nieograniczonym na  realizację zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Topola – etap II, Sielec Kolonia, Sielec Biskupi, Drożejowice, ul. W.Witosa, Pl. M.C. Skłodowskiej, ul. Szkolna, ul. Kępa,

ul. 5-go Sierpnia w Skalbmierzu

                                              

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:  Gmina  Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1.

 

Tryb zamówienia

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r.

(5.150.000 euro)

adres strony internetowej na której umieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

www.skalbmierz.eobip.pl

Przedmiot zamówienia:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z przyjętym podziałem przedmiotu zamówienia tj.

 

Zad. 1.                   Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowość Topola – etap II

 

Zad. 2.                                   Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowość Sielec Kolonia, Sielec Biskupi, Skalbmierz: Pl. M.C. Skłodowskiej, ul. Szkolna

 

Zad. 3.                                   Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowość Drożejowice, Skalbmierz: ul. W. Witosa – etap II, ul. 5-go Sierpnia i Kępa

 3. Opis przedmiotu zamówienia:

CPV 45100000-8                              Przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45200000-9                Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

CPV 45230000-8                Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei: wyrównywanie terenu

CPV 45231300-8                Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

CPV 45232400-6                              Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy:

W miejscowości Topola:

1. obsługa geodezyjna

2. rurociągi grawitacyjne fi 250mm

3. rurociągi grawitacyjne fi 200mm

4. rurociągi grawitacyjne fi 160mm

5. rury ochronne arot-rozkop

6. studzienki rewizyjne pro 400 do rur tworzywowych

7 studzienki rewizyjne pro 200 do rur tworzywowych

8.montaż studzienek rewizyjnych dn 1000

9.oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej

10.próba szczelności sieci kanalizacyjnej

11.inwentaryzacja powykonawcza

12.zajęcie pasa drogowego

W miejscowości Sielec Kolonia:

1.obsługa geodezyjna

2. rurociągi grawitacyjne  fi 200

3. rurociągi grawitacyjne fi 160mm

4. rurociągi tłoczne

5. przepompownia ścieków  szt.4

6. zasilanie energetyczne przepompowni ścieków

7. studzienki rewizyjne pro 400 do rur tworzywowych

8. studzienki rewizyjne pro 200 do rur tworzywowych

9. montaż studzienek rewizyjnych dn 1000

10. oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej

11. próba szczelności sieci kanalizacyjnej

12. inwentaryzacja powykonawcza

13. zajęcie pasa drogowego

W miejscowości Drożejowice:

1 obsługa geodezyjna

2. rurociągi grawitacyjne  fi 200

3. rurociągi grawitacyjne fi 160mm

4. studzienki rewizyjne pro 400 do rur tworzywowych

5. studzienki rewizyjne pro 200 do rur tworzywowych

6. montaż studzienek rewizyjnych dn 1000

7. oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej

8. próba szczelności sieci kanalizacyjnej

9. inwentaryzacja powykonawcza

10. zajęcie pasa drogowego

W miejscowości Skalbmierz ul. W. Witosa – etap II

1. obsługa geodezyjna

2. rurociągi grawitacyjne  fi 250

3. rurociągi grawitacyjne  fi 200

4. rurociągi grawitacyjne fi 160mm

5. przewiert pod dnem rzeki

6. studzienki rewizyjne pro 400 do rur tworzywowych

7. studzienki rewizyjne pro 200 do rur tworzywowych

8. montaż studzienek rewizyjnych dn 1000

9. przepompownie ścieków 

10. oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej

11. próba szczelności sieci kanalizacyjnej

12. inwentaryzacja powykonawcza

13. zajęcie pasa drogowego

W miejscowości Skalbmierz: Plac M.C. Skłodowskiej, ul. Szkolna

1. prace przygotowawcze i organizacyjne

2. rozebranie nawierzchni drogowej

3. rozebranie chodnika i krawężników

4. roboty ziemne - wykopy

5. odwodnienie wykopów

6. umocnienie wykopów

7. wymiana gruntu jezdnia i chodnik

8. montaż kolektora PVC fi200

9. montaż kolektora PVC fi 160

10. montaż studzienek rewizyjnych dn 1000

11. montaż elementów studni rewizyjnych

12. studzienki rewizyjne pro 400 do rur tworzywowych

13. studzienki rewizyjne pro 200 do rur tworzywowych

14. próba szczelności

15. oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej

16. odtworzenie nawierzchni drogowej

17. odtworzenie chodnika i krawężników

18. inwentaryzacja powykonawcza

W miejscowości Skalbmierz: ul. Kępa i 5–go Sierpnia

1. prace przygotowawcze i organizacyjne

2. rozebranie nawierzchni drogowej

3. rozebranie chodnika i krawężników

4. roboty ziemne - wykopy

5. odwodnienie wykopów

6. umocnienie wykopów

7. wymiana gruntu jezdnia i chodnik

8. montaż kolektora PVC fi200

9. montaż kolektora PVC fi 160

10. montaż studzienek rewizyjnych dn 1000

11. montaż elementów studni rewizyjnych

12. studzienki rewizyjne pro 400 do rur tworzywowych

13. studzienki rewizyjne pro 200 do rur tworzywowych

14. próba szczelności

15. oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej

16. odtworzenie nawierzchni drogowej

17.odtworzenie chodnika i krawężników

18. inwentaryzacja powykonawcza

 

Szczegółowy zakres zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, przedmiary, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, zwanej dalej SIWZ.

Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym i w przypadku rozbieżności tego dokumentu z dokumentacją projektową pierwszeństwo ma dokumentacja projektowa.

UWAGA!

Dokumentacja projektowa – miejscowość Skalbmierz ul. W. Witosa obejmuje część zrealizowanego już odcinka (etap I), tj. odcinek od włączenia do studni betonowej Nr 4 – skrzyżowanie z ul. 5-go Sierpnia, który nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż urządzenia i materiały wskazane w dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

 

Termin wykonania zamówienia:

                                                                 

  

Zad.

  
  

 

  

Części i etapy realizacji   Projektu

  
  

Przewidywane

  

rozpoczęcie realizacji

  
  

 

  

Zakończenie realizacji

  
  

 

  

1.

  
  

 

  

Topola

  

Kanał A

  

st. bet. Ø 1000 nr 2 do włączenia do sieci istniejącej

  

Kanał C

  

st. PP-b Ø 315 nr 12 do włączenia do sieci istniejącej

  

Kanał D

  

st.   bet. Ø 1000 nr 16 do st. bet. Ø 1000 nr 6

  

Kanał F

  

st.   PP-b Ø 200 nr 12 do st. bet. Ø 1000 nr 6

  

Kanał E

  

st.   PP-b Ø 200 nr 11 do st. bet. Ø 1000 nr 6

  

wraz z przejściem przez rzekę Nidzicę (działka ewid. nr   652) R.O.PE Ø 315-11 do st. bet. Ø 1000 nr 4

  

Kanał L

  
  

 

  

19.10.2009r.

  
  

 

  

20.05.2010

  
  

 

  

Topola – pozostała   część projektowa

  
  

 

  

według ustaleń w   umowie

  
  

 

  

20.11.2010

  
  

 

  

 

  

2.

  
  

Sielec Kolonia

  

Odcinek Sielec Kolonia-Sielec Biskupi

  

Kanał A

  

od st. bet. Ø 1000 nr 9 do włączenia do istniejącej   sieci

  

Kanał B

  

Kanał C

  

Skalbmierz Pl. M.C. Skłodowskiej, ul. Szkolna   

  

 

  
  

 

  

19.10.2009r.

  
  

 

  

20.03.2010

  

 

  
  

Sielec   Kolonia – pozostała część projektowa

  

 

  
  

według ustaleń w   umowie

  
  

 

  

20.11.2010

  
  

 

  

 

  

3.

  
  

 

  

 

  

Drożejowice

  

Skalbmierz ul. W.Witosa – etap II 

  

Skalbmierz ul. 5-go Sierpnia i Kępa

  

 

  
  

 

  

według ustaleń w   umowie

  
  

 

  

20.07.2011

  

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

Do przetargu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058)

1.1          Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2          Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiający pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

1.3          Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4          Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (metoda ocen: spełnia – nie spełnia).

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22  Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2)

 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 

Wyżej wymieniony dokument może być złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem"

   

3)  Wykaz wykonanych robót budowlanych (co najmniej 2) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Aby spełniać ten warunek, prace na które Wykonawca się powołuje muszą być ukończone, a wartość każdej z robót nie mniejsza niż 2 mln. zł. brutto. Warunek ten oceniany będzie na podstawie danych przedstawionych w załączniku nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, warunek ten mogą spełniać łącznie)

 

4) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, tj. imię i nazwisko osoby/osób, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy: wymagane jest załączenie zaświadczenia, wydanego przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzającego wpis danej osoby (kierownika budowy) na listę członków właściwej izby oraz ważne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowo - kanalizacyjnych, oraz imię i nazwisko osoby która będzie pełnić funkcję kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: wymagane jest załączenie zaświadczenia, wydanego przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzającego wpis danej osoby (kierownika robót) na listę członków właściwej izby oraz ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych .

W przypadku wskazania przez wykonawcę osoby/osób, którą/mi będzie dysponował zamawiający wymaga pisemnego zobowiązania innych podmiotów  do udostępnienia w/w.

(w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, warunek ten mogą spełniać łącznie), załącznik nr 5

 

5) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej działalności na kwotę ubezpieczenia co najmniej 2.000.000 zł. (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, warunek ten mogą spełniać łącznie).

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz.U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.)

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, podpisane (każdy dokument) przez wykonawcę i tłumacza przysięgłego.

 

Wymagania dotyczące wadium

 

  1. Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium dla każdego zadania osobno przed upływem terminu składania ofert  w wysokości :

 

Zadanie 1.  –  35 000 zł

Zadanie 2.  –  35 000 zł

Zadanie 3 . –  55 000 zł

 

Kryteria oceny oferty - cena - 100 procent.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia 30.09.2009r. do godz. 900 pokój nr 8 (sekretariat ).

Termin związania ofertą - 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6. 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz ul. T. Kościuszki 1, pokój nr  10 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-13.00 (bezpłatnie).

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Jolanta Kądziela  tel. 041 35-29-085 w. 220 (przedmiot zamówienia), Radca Prawny Ryszard Kałat tel. 041 35-29-085 wew. 221 (procedura zamówień).

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2009. o godz. 10.00

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu,   ul. Kościuszki 1, sala konferencyjna (poddasze).

Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  296040-2009 dnia 27.08.2009r.

                       

                                                                      

 

 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

                                                                       /-/ Michał Markiewicz

                       

 

 

                                                                                              

Salbmierz dn. 2009-08-27         

Otrzymują:

  1. Ref. Organizacyjny – tablica ogłoszeń
  2. Ref. Organizacyjny – strona internetowa-bip

Dokumentacja:

1.KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA

2.KANALIZACJA SANITARNA UL WITOSA

3.KANALIZACJA SANITARNA TOPOLA ETAP 3

4.KANALIZACJA SANITARNA DROZEJOWICE

5.KANALIZACJA SANITARNA SIELEC KOLONIA

6.E RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE

7.OPIS

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2009-08-27
Data publikacji:
2009-08-27
Data ostatniej zmiany:
2018-07-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)