Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu
w wysokości 3 283 720,00 PLN

dla

Gminy Skalbmierz

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający: Gmina Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1.

Tryb zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r.

(206 000 euro)

adres strony internetowej na której umieszczone będą poszczególne Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:

www.skalbmierz.eobip.pl

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości   3 283 720,00 PLN ( słownie złotych: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kod CPV: 66.11.30.00-5 (usługi udzielania kredytu)

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

- Waluta kredytu: złoty polski (PLN)

>Okres spłaty – 63 miesiące w tym okres karencji w spłacie kapitału 15 miesięcy do: 31 grudnia 2010r.

- Spłata kapitału – od upływu okresu karencji, tj. od 31 grudnia 2010r. w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie informacji przekazanej przez Bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez bank w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą płatności rat kapitałowych.

- Spłata odsetek – w ciągu 63 miesięcy od dnia podpisania umowy  w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek.

Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu.

W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.

- Oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku:

- stopa bazowa: WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej.

- stała dla całego okresu kredytowania marża banku

Dla przygotowania oferty wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości 3,55 % z dnia 31 lipca 2009r.

 Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.

- Kredyt będzie dostępny najpóźniej w dniu następnym po dniu podpisania umowy,

W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę.

Prowizja od udzielonego kredytu – płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu   Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

Data postawienia kredytu do dyspozycji  - najpóźniej w dniu następnym po dniu podpisania umowy

Termin spłaty kredytu: do  31 grudnia  2014r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)    posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w szczególności wynikające z ustawy Prawo bankowe)

2)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

4)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – art. 24 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (metoda ocen: spełnia – nie spełnia).

Zamawiający nie wymaga składania wadium.

Kryteria oceny oferty - cena (obejmująca wszystkie koszty) - 100 procent.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia 25.09.2009r. do godz. 900 pokój nr 8 (sekretariat ).

Termin związania ofertą - 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można otrzymać w   Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu

ul. T. Kościuszki 1, pokój nr 1 w godz. 8.00 do 13.00 od poniedziałku do piątku - ( bezpłatnie ).

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:

Stanowisko:        Skarbnik MiG Skalbmierz

imię i nazwisko:   Barbara Basiak 

tel. 041 35 29 085 w. 211

fax 041 35 29 085 w. 232 

uwagi: od poniedziałku do piątku  godz. pomiędzy 8:00 a 14.00

oraz

Stanowisko:        Radca prawny

imię i nazwisko:   Ryszard Kałat

tel. 041 35 29 085 w. 221

fax041 35 29 085 w 232 

uwagi: od poniedziałku do piątku  godz. pomiędzy 8:00 a 14.00

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2009r. o godz. 10.00

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu,   ul. Kościuszki 1, sala obrad (poddasze).

Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 315778-2009; data zamieszczenia 11.09.2009

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Michał Markiewicz

Skalbmierz dn. 11.09.2009

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2009-09-11
Data publikacji:
2009-09-11
Data ostatniej zmiany:
2009-09-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)