Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg na rozbudowę bazy rekreacyjno - sportowej

Ikona statystyk

 

 

 

„…dla rozwoju województwa Świętokrzyskiego...”

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym na  realizację zadania:

Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w mieście Skalbmierz na rzecz rozwoju czynnego wypoczynku i turystyki

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:  Gmina  Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1.

 

Tryb zamówienia

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r.

(5.150.000 euro)

adres strony internetowej na której umieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

www.skalbmierz.eobip.pl

Przedmiot zamówienia:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 

CPV 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii

                                komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i

                                kolei; wyrównywanie terenu

CPV 45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg

CPV 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

                                ziemne

CPV 45212200-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

CPV 45233222-1 – Roboty w zakresie chodników

CPV 45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń

CPV 45223821-7 – Elementy gotowe

CPV 45232400-6 – Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

CPV 45221113-7 – Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych

 

1.     Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

1)    Parking przy zalewie

2)    Parking przy stadionie

3)    Ścieżka rowerowa

4)    Roboty ziemne

5)    Zagospodarowanie placu boiska

- chodniki dla pieszych

- plac zabaw wewnątrz pierścienia

- skate park

- ściana do gry w tenisa

- ogrodzenie boiska

- siatka do wyłapywania piłek

- mała architektura

       6)  Odwodnienie

       7)  Kładka pieszo-rowerowa w ciągu wałów zbiornika wodnego w Skalbmierzu

            - fundamentowanie

            - zbrojenie

            - beton

            - konstrukcja stalowa

            - izolacje i nawierzchnie na obiektach

            - bezpieczeństwo ruchu

 

Szczegółowy zakres zawierają przedmiary, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz uszczegółowienie przedmiotu zamówienia) stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

 

Termin wykonania zamówienia:

 

                        

  

Lp.

  
  

Etapy realizacji Projektu

  
  

Rozpoczęcie realizacji

  
  

Zakończenie realizacji

  
  

1.

  
  

Kładka pieszo-rowerowa w ciągu wału zbiornika wodnego

  

Wykonanie ścieżki rowerowej oraz parkingu przy   stadionie i przy zalewie

  

 

  
  

Wymagana data rozpoczęcia

  

20-10-2009

  
  

 

  

 

  

20-06-2010

  
  

2.

  
  

Mała architektura, pozostałe roboty budowlane

  

 

  
  

 

  

01-07-2010

  
  

 

  

20-08-2010

  

 

 

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

Do przetargu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058)

1.1       Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2       Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiający pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

1.3       Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4       Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (metoda ocen: spełnia – nie spełnia).

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22  Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2)

 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 

Wyżej wymieniony dokument może być złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem"

  

3)  Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Aby spełniać ten warunek, prace na które Wykonawca się powołuje muszą być ukończone, a łączna wartość nie więcej niż trzech robót nie mniejsza niż 400.000 zł. Warunek ten oceniany będzie na podstawie danych przedstawionych w załączniku nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, warunek ten mogą spełniać łącznie).

 

4) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, tj. imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy – wymagane jest załączenie zaświadczenia, wydanego przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzającego wpis danej osoby (kierownika budowy) na listę członków właściwej izby oraz ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej.

W przypadku wskazania przez wykonawcę osoby, którą będzie dysponował zamawiający wymaga pisemnego zobowiązania innych podmiotów  do udostępnienia w/w osoby.

(w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, warunek ten mogą spełniać łącznie), załącznik nr 5

 

5) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ubezpieczenia co najmniej 1.200.000 zł.

(w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, warunek ten mogą spełniać łącznie).

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania po za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz.U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.)

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, podpisane (każdy dokument) przez wykonawcę i tłumacza przysięgłego.

 

Wymagania dotyczące wadium

 

Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości  25 000,00 zł.

 

Kryteria oceny oferty - cena - 100 procent.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia 08.10.2009r. do godz. 900 pokój nr 8 (sekretariat ).

Termin związania ofertą - 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6. 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz ul. T. Kościuszki 1, pokój nr  10 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-13.00 (bezpłatnie).

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Ewa Pozłotka  tel. 041 35-29-085 w. 220 (przedmiot zamówienia), Jolanta Kądziela  tel. 041 35-29-085 wew. 215 (procedura zamówień).

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2009. o godz. 10.00

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu,   ul. Kościuszki 1, sala konferencyjna (poddasze).

Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 320422 -2009 dnia 16.09.2009r.

                       

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

                                                                       /-/ Michał Markiewicz

                                                                                                          

Salbmierz dn. 2009-09-16         

Otrzymują:

1)     Ref. Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2)    Ref. Organizacyjny – strona internetowa-bip

 

Dokumentacja projektowa rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej

Dokumentacja projektowa - kładka pieszo-rowerowa

STWiOR rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej

STWiOR-kładka pieszo-rowerowa

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2009-09-16
Data publikacji:
2009-09-16
Data ostatniej zmiany:
2018-07-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)