Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Specyfikacja Techniczna

 

 1. Wstęp

 

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i montażu kładki pieszo-rowerowej w ciagu wałów zbiornika wodnego w Skalbmierzu.

 

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

 

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych i montażowych kładki pieszo-rowerowej i obejmują:

a/ roboty ziemne

b/ wykonanie pionowych pali fi 600 mm

c/ zbrojenie betonu stalą AIIIN

- pod pale fundamentowe

- pod oczepy przyczółków kładki

- pod fundamenty słupków poręczy

d/ beton konstrukcyjny C20/25 – pod pale

e/ beton konstrukcyjny C30/37 – pod oczepy

f/ beton konstrukcyjny C16/20 – pod słupki balustrady

g/ zabezpieczenie powłok betonowych stykających się z gruntem izolacją bitumiczną na zimno

h/ zabezpieczenie powłok betonowych odsłoniętych powłoką akrylową

i/ montaż płyty dolnej łożyska do oczepu przyczółka

j/ montaż konstrukcji stalowej kładki

k/ montaż balustrady

l/ malowanie konstrukcji stalowej

ł/ malowanie balustrady

m/ montaż nawierzchni z desek zabezpieczonych antykorozyjnie

n/ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na dojściu do kładki

 

 1. Wymagania      ogólne dotyczące robót

 

2.1.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i terminowość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową i zasadami sztuki inżynierskiej oraz obowiązującymi normami i przepisami.

 

2.2.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  prac  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,

socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej  zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

 

2.3. Stosowanie się do  prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w  jakikolwiek sposób związane  z  wykonywanymi  pracami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych postanowień podczas prowadzenia prac. 

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych chronionych  praw  w  odniesieniu  do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z  wykonywaniem  dostaw.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe z lub związane z naruszeniem  jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

 

2.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie  powołane są konkretne  normy i przepisy, które spełniać  mają materiały,  sprzęt  i  inne  dostarczane  towary,  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych norm i  przepisów,  o  ile  w  Kontrakcie  nie  postanowiono  inaczej .  W  przypadku,  gdy  powołane normy  i  przepisy    państwowe  lub  odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  zasadniczo  równy  lub  wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.

 

 1. Materiały

 

Materiały użyte w trakcie realizacji zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom norm. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu i montażu kładki pieszo-rowerowej według zasad niniejszych ST są:

 

3.1.  Fundamenty

Fundamenty należy wykonać z betonu zgodnego z dokumentacją projektową. Do zbrojenia fundamentów zastosować stal zbrojeniową AIIIN.

 

3.2.  Konstrukcja kładki

Konstrukcję kładki wykonać z blach i profili walcowanych w gatunku S355.

 

3.3.  Balustrada

Balustradę wykonać z płaskowników ze stali S235.

 

3.4 . Nawierzchnia kładki

Poszycie kładki wykonać z desek o gr. 50 mm

 

3.4 . Zabezpieczenie antykorozyjne

Do malowania powierzchni betonowych użyć farb akrylowych. Do malowania powierzchni stali użyć powłok składających się z warstwy gruntowej oraz co najmniej dwóch warstw nawierzchniowych- łączna grubość pokrycia malarskiego 200-250 μm. Grubość powłoki jest zależna od zastosowanego zestawu malarskiego. Materiały stosowane do zabezpieczenia antykorozyjnego muszą spełniać wymagania odpowiednich norm.

3.6. Zaprawa bezskurczowa

 

 1. Sprzęt

 

4.1.  Dźwig-do transportu poszczególnych segmentów kładki na stanowisku montażowym

 

4.2.  Spawarka elektryczna- do łączenia elementów kładki i balustrady

 

 

4.3.   Pozostałe roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu mechanicznego

 

 1. Transport

 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, jednak takimi które nie wpłyną niekorzystnie na jakość dostaw i właściwości przewożonych materiałów.

 

 1. Wykonanie robót

 

Prace określone w pkt. 1.3. należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami przy wykorzystaniu fachowej wiedzy w tym zakresie.

 

 1. Kontrola jakości robót.

 

Celem kontroli prac będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną całość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac i jakość użytych materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów.

 

 1. Obmiar robót

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych prac w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca.

 

 1. Odbiór robót

 

9.1.  Odbiór częściowy

Poszczególne punkty zakresu prac podlegają odbiorowi częściowemu. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego jest protokół odbioru częściowego prac.

 

9.2.  Odbiór końcowy

Przeprowadza się po zakończeniu wszystkich prac. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego prac.

 

 1. Podstawa płatności

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tych prac w Specyfikacji Technicznej i w zamówieniu.

 

 1. Przepisy związane

 

PN-89/S-10050     Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badanie.

PN-83/H-930000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty walcowana na gorąco

PN-83/H-92120    Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.

PN-83/B-02482     Fundamenty budowlane. Nośność pali fundamentów palowych.

-Rozporządzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. ( Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 3.08.2000r.)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 130 poz. 1133)

-Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2009-09-16
Data publikacji:
2009-09-16
Data ostatniej zmiany:
2009-09-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-09-27 09:48:44, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)