Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Skalbmierz, dn. 29.09.2009r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

nieograniczonego na realizację zadania:

 

udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 283 720,00PLN ( słownie złotych: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy siedemset dwadzieścia  00/100)

z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych i pożyczek.

 

Znak postępowania: ZPP.341/10/2009

 

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

 

                         
  

Nr oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy    składającego ofertę

  
  

Liczba punktów    przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

  
  

1

  
  

ING BANK Śląski S.A.   Oddział w Kielcach

  

Ul.Silniczna 26,   25-515 Kielce

  
  

 

  

100,00

  
  

2

  
  

Bank Spółdzielczy w   Proszowicach

  

Ul.Krakowska 53,   32-100 Proszowice

  
  

90,41

  

           

 

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

 

ING BANK Śląski S.A. Oddział w Kielcach

Ul.Silniczna 26, 25-515 Kielce

ZA CENĘ: 548 149,91  /BRUTTO/

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

w/w oferta spełnia warunki określone w SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów SIWZ (przyjętego kryterium oceny ofert)

 

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                          /-/ Michał Markiewicz  

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a    

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2009-09-29
Data publikacji:
2009-09-29
Data ostatniej zmiany:
2009-09-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)