Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

O G Ł O S Z E N I E  

o przetargu nieograniczonym na  dostawę węgla, miału i eco-groszku do budynków Urzędu Miasta i Gminy i szkół podstawowych na terenie Gminy  Skalbmierz

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r.

(206 000 euro)

Tryb zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zamawiający: Gmina Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1.

 

adres strony internetowej

na której umieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

www.skalbmierz.eobip.pl

Przedmiot zamówienia

CPV ( 10000000-3)

         Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla, miału i eco-groszku do budynków Urzędu Miasta i Gminy i szkół podstawowych  na terenie gminy Skalbmierz w następujących ilościach:

- eco-groszek - węgiel kamienny sortymentu groszek, o granulacji 5÷25 mm (groszek energetyczny, płukany, typ 31.2 o nazwie handlowej „eco-groszek” 103 tony,

- węgiel orzech I o  kaloryczności 28.000 kJ/kg , popiół - 0,8-10, siarka - 0,6 - 110 ton,

- węgiel orzech II o kaloryczności 28.000 kJ/kg , popiół - 0,8-10, siarka - 0,6 -  280  ton,

- węgiel kostka  (gruby) o  kaloryczności 28.000 kJ/kg , popiół - 0,8-10, siarka - 0,6-     5  ton,

- miał  o kaloryczności 23.000 kJ/kg , popiół - 18, siarka - 0,6 – 60  ton.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w terminach uzgodnionych z odbiorcą do 15 kwietnia 2010r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

   Do przetargu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r  ze zm.)na potwierdzenie czego złożą  oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (metoda ocen: spełnia – nie spełnia).

Zamawiający nie wymaga składania wadium.

Kryteria oceny oferty - cena  - 100 procent.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia

14-10-2009 roku   do godz. 900 pokój nr 8 (sekretariat ).

Termin związania ofertą - 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w   Zespole Administracyjno Finansowym Placówek Oświaty w Skalbmierzu ul.  Szkolna 3 w godz. od 800 do 1400, od poniedziałku do piątku( bezpłatnie ).

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Elżbieta Gruchała  tel. 041 35-29-123  i Włodzimierz Niewiadomski , tel. 041 35-29-085 wew.220  od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2009-10-14  o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu,   ul. Kościuszki 1, sala obrad (poddasze).

Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 347412 - 2009.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Michał Markiewicz

Skalbmierz dn. 2009-10-06

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-10-06
Data ostatniej zmiany:
2009-10-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)