Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym na

Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:  Gmina  Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1.

Tryb zamówienia

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r.

(206 000 euro)

adres strony internetowej na której umieszczone będą poszczególne Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:

www.skalbmierz.eobip.pl

Przedmiot zamówienia:

CPV 50.23.21.00-1 – Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

Zamówienie polega na konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz,

a) ilość punktów na ternie miasta i gminy – 1350 w tym:

1328 punkty – oświetlenie uliczne

22 punkty – oświetlenie wydzielone - parkowe (własność Gminy) w tym pojedyncze – 14 szt., podwójne – 8 szt.

b) zakres robót związanych z konserwacją i utrzymaniem oświetlenia obejmuje

następujące prace:

- wymiana niesprawnych źródeł światła,

- wymiana skorodowanych opraw, nie nadających się do dalszej eksploatacji w ilości 10 szt,

- wymiana i naprawa uszkodzonych elementów opraw,

- regulacja położenia opraw i źródeł światła,

- czyszczenie opraw i czyszczenie kloszy oświetlenia wydzielonego,

- wymiana uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach,

- wymiana uszkodzonych bezpieczników i wkładek bezpiecznikowych,

- regulacja zegarów sterowniczych,

- wymiana niesprawnych urządzeń sterowniczych,

- konserwacja skrzynek sterowniczych, uzupełnianie opisów,

- usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn,

- naprawa zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej, wymiana zużytych zacisków,

- konserwacja skrzynek i sterowania oświetlenia wydzielonego,

- konserwacja i wymiana uszkodzonych tabliczek bezpiecznikowych oraz przewodów w słupach oświetlenia wydzielonego,

- poprawa (prostowanie) słupów oświetlenia wydzielonego,

- wycinka gałęzi w okolicach punktów świetlnych,

- pomiary eksploatacyjne ( rezystancji uziemień ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej),

- inne prace związane z prawidłowym działaniem oświetlenia,

c) okresowe kontrole stanu oświetlenia prowadzone wspólnie z Zamawiającym w porze oświetlenia nie rzadziej niż raz na rok

d) całodobowa dyspozycyjność i dozór techniczny nad urządzeniami oświetleniowymi

Konserwacja obejmuje oświetlenie stanowiące własność PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. Rejonowy Zakład Energetyczny Miechów (należy zapoznać się z załączonymi „Zasadami współpracy” z ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.) oraz oświetlenie „wydzielone” stanowiące własność Gminy Skalbmierz.

Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce świadczenia usługi celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Koszty oceny terenu prac poniesie Wykonawca.

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w całości z materiałów Wykonawcy.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych dotyczących przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2010r. do 31.12.2010 roku

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Do przetargu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełniają

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na potwierdzenie czego złożą  oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wymienione w punkcie 6.2 SIWZ dokumenty.

 

Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenie i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (metoda ocen: spełnia – nie spełnia).

Zamawiający nie wymaga składania wadium.

Kryteria oceny oferty - cena - 100 procent.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia 01.12.2009r. do godz. 900 pokój nr 8 (sekretariat ).

Termin związania ofertą - 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy PZP.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz ul. T. Kościuszki 1 pokój nr 10 w godz. od 800 do 1400, od poniedziałku do piątku - (bezpłatnie).

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Włodzimierz Niewiadomski  tel. 041 35-29-085 w. 220 (przedmiot zamówienia), Agnieszka Banaś tel. 041 35-29-085 wew. 215 (procedura zamówień) od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2009. o godz. 10ºº.

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu,   ul. Kościuszki 1, sala obrad (poddasze).

Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 212501 dnia 18.11.2009r.

                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                          /-/ Michał Markiewicz

                                                                                             

Skalbmierz dn. 2009-11-17

Otrzymują:

Ref. Organizacyjny – tablica ogłoszeń

Ref. Organizacyjny – strona internetowa-bip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2009-11-18
Data publikacji:
2009-11-18
Data ostatniej zmiany:
2009-11-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)