Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Skalbmierz, dn. 20.12.2009r.

 

Znak: ZPP.341/O/14/09

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

nieograniczonego na dostawę paliw płynnych w systemie

bezgotówkowego sukcesywnego tankowania pojazdów Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz

Znak postępowania: ZPP.341/14/2009

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

                             
  

Przedmiot zamówienia

  
  

Nr oferty

  
  

Nazwa i adres Wykonawcy    składającego ofertę

  
  

Liczba punktów    przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

  
  

dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowego   sukcesywnego tankowania pojazdów Urzędu Miasta i Gminy  Skalbmierz w następujących ilościach:

  

 

  

- olej napędowy -  50 000 l    

  

- benzyna bezołowiowa  Pb   95  -1.300 l       

  

 

  
  

1

  
  

Stacja Paliw „TANK”

  

M. Słabosz, P.Nowak,

  

A. Wójcikiewicz

  

Ul. 5-go Sierpnia 35

  

28-530 Skalbmierz

  
  

100

  

                                                          

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Stacja Paliw „TANK”                                

M. Słabosz, P.Nowak, A. Wójcikiewicz      

28-530 Skalbmierz, ul. 5-go Sierpnia 35

za cenę: 199.097,80 PLN

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

W prowadzonym postępowaniu przetargowym złożono tylko jedną ofertę. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, treść oferty zgodna z wymogami SIWZ

Uwagi

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił oferty oraz nie wykluczył  Wykonawcy.      

 

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                              /-/ Michał Markiewicz

 

 

 

 

Otrzymują:

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a    

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-12-21
Data ostatniej zmiany:
2009-12-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-27 14:36:, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)