Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Budżet na 2004r.

Ikona statystyk
 

 

 

 

U C H W A Ł A   nr  IX/77/04

 

RADY MIEJSKIEJ W SKALBMIERZU

 

z dnia  15 marca 2004r.

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2004 rok

 

 

         Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.zmianami  ) w związku z art. 124 ustawy z dnia 16 listopada 1998 r. o finansach publicznych (  Dz. U. z 2003r. nr 15 poz. 148 z późn.zmianami ) Rada Miejska uchwala ,co następuje :

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy                            10.287.614 zł

      zgodnie z załącznikiem nr 1 /dochody wg źródeł i działów

      klasyfikacji budżetowej/.

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości         10.887.614 zł

      z tego :

a) wydatki bieżące                                          7.668.494 zł

w tym :                                                     

          -    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń        4.511.499 zł

        -    dotacje                                                                 300.000 zł

        -  wydatki na obsługę długu jednostki      120. 000 zł

        -  wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji   udzielonych przez jednostkę    ----        

      b) wydatki majątkowe                                                     3.219.120 zł

         zgodnie z załącznikiem nr 2  /wydatki w podziale na działy

         i rozdziały klasyfikacji budżetowej/.

 

§ 3. 1.  Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami, o których mowa

           w § 1  i  § 2 stanowi deficyt budżetu w kwocie 600.000 zł.

2.     Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody w kwocie 600.000 zł pochodzące z przychodów pochodzących z kredytów zaciąganych w bankach krajowych i pożyczek .

3.     Łączne przychody budżetu w kwocie 1.000.000 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 400.000 zł sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj, zestawione są w załączniku nr 3.

 

§ 4. 1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego

         zgodnie z załącznikiem nr 4.

      2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

         zgodnie z załącznikiem nr 4a.

 

§ 5. Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie

     10.000 zł oraz wydatków w kwocie 10.281 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 6. Ustala się plan przychodów funduszy celowych w łącznej kwocie 20.000 zł

      oraz wydatków w kwocie 40.461 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 7. Ustala się wysokość dotacji dla innych podmiotów zgodnie z załącznikiem

      nr 7.

 

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

      administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu

      terytorialnego ustawami :

-         dochody w kwocie 479.092.zł,

-         wydatki w kwocie 479.092.zł,

 

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł i wydatki w kwocie 2.000 zł na

        zadanie realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami

        administracji  rządowej  załącznik nr 1 i 2 .

 

§ 10. Ustala się rezerwę ogólną ( w wysokości do 1% wydatków budżetowych )

        w wysokości 40.000 zł .

 

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

       alkoholowych na kwotę 64.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych

       w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

       w kwocie 64.000 zł .

 

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do spłat zobowiązań w kwocie

       400.000 zł w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu i do

       zaciągania długu w kwocie 1.000.000 zł w celu realizacji planowanych

       kwot  przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 .

 

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia pożyczek,

        kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego

        w ciągu roku budżetowego deficytu do kwoty 100.000 zł.

 

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania przeniesień

        planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej

        z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i zmian w wieloletnich

        programach inwestycyjnych .

 

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący

        obsługę budżetu j.s.t.

 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

 

§17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

        Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku .

 

 

 

 

 

                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                             Tadeusz   K o t y z a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Wioleta Włosowicz
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-24
Data ostatniej zmiany:
2005-03-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-19 07:54:29, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)